Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/385501–385600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385501 2004 EZ24 15/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
385502 2004 EG46 25/02/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
385503 2004 EL47 15/03/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
385504 2004 ED48 15/03/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
385505 2004 EX48 15/03/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
385506 2004 EO112 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
385507 2004 FZ31 17/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
385508 2004 FT53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385509 2004 FC81 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385510 2004 FB105 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
385511 2004 FU124 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385512 2004 FP153 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385513 2004 GE54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385514 2004 GY59 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385515 2004 GV88 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385516 2004 HC3 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385517 2004 HP20 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
385518 2004 HP54 21/04/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
385519 2004 HO78 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
385520 2004 JK8 12/05/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
385521 2004 JR10 27/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
385522 2004 LH3 06/06/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
385523 2004 LL14 11/06/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
385524 2004 MR8 29/06/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
385525 2004 NZ1 09/07/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385526 2004 OC 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385527 2004 OK14 17/07/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 134 km MPC · JPL
385528 2004 OR15 22/07/2004 Mauna Kea CFEPS 140 km MPC · JPL
385529 2004 PT7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385530 2004 PQ26 08/08/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
385531 2004 PX36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
385532 2004 PM64 10/08/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
385533 2004 QD29 19/08/2004 Mauna Kea B. Gladman cubewano ( 176 km MPC · JPL
385534 2004 RD5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
385535 2004 RL24 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
385536 2004 RP36 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385537 2004 RM42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
385538 2004 RJ63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
385539 2004 RP73 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385540 2004 RT145 09/09/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
385541 2004 RF153 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385542 2004 RN179 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
385543 2004 RU198 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
385544 2004 RH230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385545 2004 RS237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385546 2004 RP262 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385547 2004 RQ307 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
385548 2004 RB341 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
385549 2004 SZ3 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
385550 2004 SW52 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
385551 2004 TU6 03/10/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
385552 2004 TO30 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385553 2004 TS32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
385554 2004 TP64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385555 2004 TO71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385556 2004 TU73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385557 2004 TF74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
385558 2004 TU80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385559 2004 TY92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
385560 2004 TA134 07/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
385561 2004 TO140 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385562 2004 TA156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
385563 2004 TR160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385564 2004 TG195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
385565 2004 TD196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
385566 2004 TB244 06/10/2004 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 980 m MPC · JPL
385567 2004 TZ274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
385568 2004 TW289 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385569 2004 TO332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385570 2004 TH367 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385571 Otrera 2004 UP10 16/10/2004 Las Campanas S. S. Sheppard, C. Trujillo 77 km MPC · JPL
385572 2004 VS1 04/11/2004 Needville J. Dellinger, P. Garossino 2,2 km MPC · JPL
385573 2004 VX7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
385574 2004 VA18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385575 2004 VY27 05/11/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
385576 2004 VZ35 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
385577 2004 VU50 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385578 2004 VL76 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
385579 2004 WV9 17/11/2004 CBA-East CBA-East Obs. 1,8 km MPC · JPL
385580 2004 XO14 10/12/2004 Catalina CSS AMO 2,1 km MPC · JPL
385581 2004 XZ17 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
385582 2004 XA30 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
385583 2004 XC30 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
385584 2004 XZ48 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385585 2004 XY72 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
385586 2004 XB78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
385587 2004 XA101 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
385588 2004 XK102 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
385589 2004 XM110 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
385590 2004 XV115 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385591 2004 XB136 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
385592 2005 AX14 06/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
385593 2005 AN30 09/01/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
385594 2005 AF78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385595 2005 BR26 19/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
385596 2005 CO15 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
385597 2005 CU47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385598 2005 EX9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
385599 2005 EN84 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
385600 2005 EH112 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL