Danh sách tiểu hành tinh/384501–384600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384501 2010 CJ108 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384502 2010 CF109 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
384503 2010 CN109 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384504 2010 CR114 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
384505 2010 CY117 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384506 2010 CJ120 15/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
384507 2010 CL120 15/02/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
384508 2010 CU123 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
384509 2010 CR138 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
384510 2010 CS139 15/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
384511 2010 CU143 09/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
384512 2010 CE146 15/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
384513 2010 CA157 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
384514 2010 CW158 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384515 2010 CY180 13/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
384516 2010 CP182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
384517 2010 CQ182 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
384518 2010 CG218 07/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
384519 2010 CA249 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
384520 2010 DR1 17/02/2010 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
384521 2010 DT6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384522 2010 DE11 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
384523 2010 DE22 17/02/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
384524 2010 DF22 17/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
384525 2010 DB36 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384526 2010 DC36 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384527 2010 DD36 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384528 2010 DV38 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384529 2010 DK40 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384530 2010 DQ45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384531 2010 DG53 22/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
384532 2010 DO54 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384533 Tenerelli 2010 DT56 23/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
384534 2010 DG73 27/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
384535 2010 DN76 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384536 2010 DE77 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
384537 2010 DU77 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
384538 2010 EH1 01/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
384539 2010 EA21 09/03/2010 Taunus E. Schwab, R. Kling 4,0 km MPC · JPL
384540 2010 ED33 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384541 2010 EU34 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
384542 2010 EW36 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
384543 2010 EM39 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
384544 2010 ER39 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
384545 2010 EP75 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384546 2010 EZ78 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
384547 2010 EH79 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
384548 2010 EY110 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
384549 2010 EX111 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
384550 2010 ET113 05/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
384551 2010 EP121 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384552 2010 EK123 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384553 2010 ES157 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
384554 2010 FH6 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384555 2010 FO11 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
384556 2010 FK13 16/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
384557 2010 FL18 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384558 2010 FF28 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384559 2010 FL28 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384560 2010 FO30 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384561 2010 FH55 23/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384562 2010 FM90 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384563 2010 FN100 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
384564 2010 GX96 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384565 2010 GA97 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384566 2010 GV99 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384567 2010 GE105 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384568 2010 GL105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
384569 2010 GA122 20/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
384570 2010 GA127 01/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
384571 2010 GB134 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
384572 2010 GO157 14/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
384573 2010 GQ171 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
384574 2010 GJ172 25/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384575 2010 GS172 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
384576 2010 GW173 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384577 2010 GX173 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384578 2010 HL14 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384579 2010 HO15 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
384580 2010 HU108 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
384581 2010 HA114 20/03/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
384582 2010 JS14 02/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
384583 2010 JC44 13/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
384584 2010 JL85 16/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
384585 2010 JM110 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
384586 2010 JJ117 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384587 2010 JJ122 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
384588 2010 JS151 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
384589 2010 JD178 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384590 2010 KK32 19/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
384591 2010 LR14 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
384592 2010 LX30 06/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
384593 2010 LV87 19/10/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
384594 2010 LM125 20/03/2010 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
384595 2010 OV13 27/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
384596 2010 OL17 17/07/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
384597 2010 OE36 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
384598 2010 OY63 24/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
384599 2010 OA64 30/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
384600 2010 OV97 28/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL