Danh sách tiểu hành tinh/385001–385100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
385001 2012 TZ229 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
385002 2012 TG230 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385003 2012 TL231 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
385004 2012 TX231 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
385005 2012 TH234 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
385006 2012 TJ234 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385007 2012 TZ234 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
385008 2012 TT236 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
385009 2012 TE238 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385010 2012 TJ239 19/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
385011 2012 TU239 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385012 2012 TD244 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
385013 2012 TC246 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
385014 2012 TH266 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385015 2012 TO266 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385016 2012 TU266 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
385017 2012 TZ266 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
385018 2012 TX268 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385019 2012 TG272 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385020 2012 TV277 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385021 2012 TQ282 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
385022 2012 TM284 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
385023 2012 TA285 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385024 2012 TM286 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
385025 2012 TS288 27/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
385026 2012 TZ288 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
385027 2012 TJ289 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385028 2012 TJ291 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
385029 2012 TU296 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385030 2012 TS299 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
385031 2012 TM302 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
385032 2012 TL303 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
385033 2012 TV305 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385034 2012 TW305 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
385035 2012 TD306 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385036 2012 TB307 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385037 2012 TE309 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
385038 2012 TQ309 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
385039 2012 TQ310 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
385040 2012 TL311 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
385041 2012 TZ312 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
385042 2012 TO313 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385043 2012 TC323 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
385044 2012 UH10 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
385045 2012 UP12 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
385046 2012 UX14 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
385047 2012 UU17 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
385048 2012 UZ22 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385049 2012 UA26 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385050 2012 UB26 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385051 2012 UT28 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
385052 2012 UM35 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385053 2012 UB37 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385054 2012 UM41 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385055 2012 UY42 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385056 2012 UV44 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
385057 2012 UR45 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
385058 2012 US45 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
385059 2012 UK47 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
385060 2012 UC48 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
385061 2012 UQ50 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
385062 2012 UP56 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385063 2012 UD57 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
385064 2012 UP60 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
385065 2012 UV61 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
385066 2012 UC63 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
385067 2012 UG63 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
385068 2012 UW64 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
385069 2012 UF67 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385070 2012 UH69 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
385071 2012 UN74 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
385072 2012 UT77 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
385073 2012 UA81 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
385074 2012 UM85 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
385075 2012 UJ86 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
385076 2012 UV93 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
385077 2012 UD97 24/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
385078 2012 UH101 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
385079 2012 US105 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385080 2012 UX112 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
385081 2012 UY113 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
385082 2012 UU114 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
385083 2012 UD115 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385084 2012 UY159 15/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
385085 2012 UV160 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
385086 2012 UX162 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
385087 2012 UB163 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
385088 2012 UW166 24/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
385089 2012 UG171 05/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
385090 2012 VF 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
385091 2012 VG3 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
385092 2012 VZ3 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
385093 2012 VA11 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
385094 2012 VS26 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
385095 2012 VM27 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
385096 2012 VL36 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
385097 2012 VX41 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
385098 2012 VE47 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
385099 2012 VM47 12/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385100 2012 VG48 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL