Danh sách tiểu hành tinh/384901–385000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
384901 2012 TV31 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384902 2012 TS32 27/06/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
384903 2012 TZ32 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
384904 2012 TJ34 09/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
384905 2012 TF37 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
384906 2012 TL38 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384907 2012 TO39 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
384908 2012 TV39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384909 2012 TY39 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384910 2012 TC44 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
384911 2012 TM51 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384912 2012 TJ54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
384913 2012 TP55 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384914 2012 TQ57 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384915 2012 TU59 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384916 2012 TW59 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
384917 2012 TZ65 01/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
384918 2012 TE66 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384919 2012 TV71 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
384920 2012 TW71 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
384921 2012 TN73 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384922 2012 TT76 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
384923 2012 TX82 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
384924 2012 TR84 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384925 2012 TY85 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
384926 2012 TL87 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384927 2012 TG88 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
384928 2012 TN88 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
384929 2012 TR89 29/08/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
384930 2012 TW89 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384931 2012 TW90 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
384932 2012 TF91 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
384933 2012 TC92 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
384934 2012 TL94 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384935 2012 TD98 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384936 2012 TV101 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
384937 2012 TG102 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
384938 2012 TV102 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384939 2012 TG106 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
384940 2012 TO106 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384941 2012 TR113 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
384942 2012 TY118 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384943 2012 TA119 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384944 2012 TQ123 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384945 2012 TA125 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
384946 2012 TN126 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384947 2012 TA127 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384948 2012 TU127 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
384949 2012 TM128 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384950 2012 TE129 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
384951 2012 TO130 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384952 2012 TY130 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
384953 2012 TG133 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
384954 2012 TQ133 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
384955 2012 TZ134 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384956 2012 TY136 16/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
384957 2012 TM144 07/09/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
384958 2012 TM146 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
384959 2012 TU148 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
384960 2012 TJ149 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384961 2012 TA151 23/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
384962 2012 TT151 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384963 2012 TH153 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
384964 2012 TB154 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384965 2012 TE154 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
384966 2012 TQ154 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
384967 2012 TF155 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384968 2012 TH155 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
384969 2012 TS156 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384970 2012 TS157 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
384971 2012 TK159 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
384972 2012 TN161 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384973 2012 TL162 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
384974 2012 TE163 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
384975 2012 TU167 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
384976 2012 TA169 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384977 2012 TH169 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384978 2012 TK173 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
384979 2012 TZ173 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
384980 2012 TD174 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384981 2012 TZ178 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
384982 2012 TR182 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
384983 2012 TT185 02/03/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
384984 2012 TC188 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
384985 2012 TE188 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
384986 2012 TM188 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
384987 2012 TO188 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
384988 2012 TU189 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
384989 2012 TE190 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
384990 2012 TH191 16/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
384991 2012 TE193 03/03/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
384992 2012 TG195 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
384993 2012 TS205 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
384994 2012 TO207 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
384995 2012 TK208 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
384996 2012 TW213 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
384997 2012 TG218 01/04/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
384998 2012 TJ219 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
384999 2012 TT222 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
385000 2012 TW227 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also