Danh sách tiểu hành tinh/382801–382900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
382801 2003 UY74 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
382802 2003 UT130 19/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
382803 2003 US136 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
382804 2003 UY136 21/10/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
382805 2003 UA144 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382806 2003 UZ157 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
382807 2003 UB192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
382808 2003 UF206 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
382809 2003 UN207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
382810 2003 UX214 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382811 2003 UM216 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
382812 2003 UD219 21/10/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
382813 2003 UA239 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
382814 2003 UD334 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
382815 2003 UG346 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
382816 2003 UO352 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
382817 2003 UX380 22/10/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
382818 2003 VD6 15/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
382819 2003 VE11 15/11/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
382820 2003 WB9 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
382821 2003 WA38 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
382822 2003 WQ46 18/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
382823 2003 WJ79 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
382824 2003 WE86 29/06/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
382825 2003 XB22 15/12/2003 Siding Spring R. H. McNaught 490 m MPC · JPL
382826 2003 XL28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
382827 2003 XN30 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
382828 2003 YW2 18/12/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
382829 2003 YP22 18/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
382830 2003 YA181 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
382831 2003 YC181 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
382832 2003 YD181 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
382833 2004 AS5 13/01/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
382834 2004 AC21 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
382835 2004 AT23 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
382836 2004 BQ30 18/01/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
382837 2004 BZ38 20/01/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
382838 2004 BG83 23/01/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
382839 2004 BE88 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
382840 2004 BR130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
382841 2004 CN14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
382842 2004 CP43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382843 2004 CX47 14/02/2004 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
382844 2004 CB53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
382845 2004 CR103 12/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
382846 2004 DK47 19/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
382847 2004 DK53 23/02/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 750 m MPC · JPL
382848 2004 EF18 12/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
382849 2004 EA23 15/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
382850 2004 EJ30 15/03/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
382851 2004 EA54 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
382852 2004 EF72 15/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
382853 2004 ER88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
382854 2004 EC96 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
382855 2004 ED96 15/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
382856 2004 FK28 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382857 2004 FY28 28/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
382858 2004 FE42 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
382859 2004 FE83 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
382860 2004 FT84 18/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
382861 2004 FZ96 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
382862 2004 FS97 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382863 2004 FD109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
382864 2004 FP125 27/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
382865 2004 FV127 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
382866 2004 FM155 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
382867 2004 FT166 16/03/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
382868 2004 GK14 13/04/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
382869 2004 GX67 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
382870 2004 HR31 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
382871 2004 HS44 21/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
382872 2004 HB61 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
382873 2004 JJ23 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
382874 2004 JQ51 14/05/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
382875 2004 KE1 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 160 m MPC · JPL
382876 2004 KQ15 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
382877 2004 LX1 07/06/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
382878 2004 LM5 23/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
382879 2004 LD6 13/06/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
382880 2004 LF10 13/06/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
382881 2004 LV11 12/06/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
382882 2004 LV26 12/06/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
382883 2004 ML8 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
382884 2004 NZ22 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
382885 2004 NY25 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
382886 2004 PT26 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
382887 2004 PJ27 08/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
382888 2004 PD40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
382889 2004 PG54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
382890 2004 PW55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
382891 2004 PK63 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
382892 2004 PN85 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
382893 2004 PC88 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
382894 2004 PK95 12/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
382895 2004 QS9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
382896 2004 QM17 25/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
382897 2004 QZ18 21/08/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
382898 2004 QJ19 23/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
382899 2004 QM27 23/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
382900 2004 RH8 06/09/2004 Altschwendt W. Ries 1,7 km MPC · JPL