Danh sách tiểu hành tinh/381901–382000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381901 2010 CG2 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381902 2010 CV4 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
381903 2010 CC12 06/02/2010 Mayhill iTelescope Obs. 2,4 km MPC · JPL
381904 Beatita 2010 CP12 12/02/2010 Mayhill S. Kürti 1,3 km MPC · JPL
381905 2010 CW17 11/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
381906 2010 CL19 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 520 m MPC · JPL
381907 2010 CB20 08/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381908 2010 CU24 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
381909 2010 CG29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381910 2010 CJ32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
381911 2010 CM32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381912 2010 CG40 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381913 2010 CC41 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
381914 2010 CP41 05/02/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
381915 2010 CL43 05/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
381916 2010 CD44 13/02/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,5 km MPC · JPL
381917 2010 CE58 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381918 2010 CP61 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
381919 2010 CB70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
381920 2010 CK76 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
381921 2010 CT79 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
381922 2010 CE85 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381923 2010 CE86 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
381924 2010 CD107 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
381925 2010 CT120 09/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
381926 2010 CY134 10/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
381927 2010 CY137 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381928 2010 CW143 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381929 2010 CF144 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
381930 2010 CQ146 13/02/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
381931 2010 CB147 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
381932 2010 CV148 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381933 2010 CM150 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381934 2010 CA156 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
381935 2010 CD157 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381936 2010 CM165 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381937 2010 CD173 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
381938 2010 CY181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
381939 2010 CD182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
381940 2010 CN184 13/02/2010 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
381941 2010 CM203 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
381942 2010 CH245 03/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
381943 2010 CD250 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
381944 2010 DN6 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
381945 2010 DZ11 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
381946 2010 DP20 19/02/2010 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
381947 2010 DK23 18/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
381948 2010 DB27 18/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
381949 2010 DS44 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381950 2010 DF56 23/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
381951 2010 DK78 16/02/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
381952 2010 EQ21 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
381953 2010 EB40 13/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
381954 2010 EK40 12/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
381955 2010 EO45 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381956 2010 EE66 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
381957 2010 EH69 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381958 2010 EV70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381959 2010 EM72 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
381960 2010 EV87 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
381961 2010 EJ94 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
381962 2010 EA95 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
381963 2010 EG101 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381964 2010 EM105 13/06/2005 Junk Bond D. Healy 3,6 km MPC · JPL
381965 2010 ER106 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381966 2010 EL110 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381967 2010 EL112 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
381968 2010 EY113 13/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
381969 2010 EY141 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
381970 2010 EL142 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381971 2010 EV168 07/03/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
381972 2010 EX171 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381973 2010 EB172 30/10/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
381974 2010 FS18 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
381975 2010 FT84 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381976 2010 FA86 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
381977 2010 FR89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381978 2010 FE98 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381979 2010 GY48 08/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
381980 2010 GA75 08/04/2010 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
381981 2010 GF103 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
381982 2010 GC136 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381983 2010 GP159 10/04/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
381984 2010 GQ172 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381985 2010 GF173 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381986 2010 HZ19 30/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
381987 2010 HZ21 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
381988 2010 HL78 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
381989 2010 HR80 28/04/2010 WISE WISE 780 m MPC · JPL
381990 2010 HS102 30/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
381991 2010 JZ154 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
381992 2010 JU177 30/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
381993 2010 KQ34 19/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
381994 2010 KD98 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381995 2010 LO34 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
381996 2010 LB35 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381997 2010 LS103 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381998 2010 LF108 13/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
381999 2010 LO118 14/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
382000 2010 MV110 15/01/2009 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also