Danh sách tiểu hành tinh/379901–380000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379901 2012 JA16 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379902 2012 JZ19 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
379903 2012 JF25 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379904 2012 JG26 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379905 2012 JH26 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379906 2012 JR27 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379907 2012 JJ34 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379908 2012 JW34 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379909 2012 JF37 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379910 2012 JN53 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379911 2012 JH58 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
379912 2012 JZ58 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379913 2012 JX59 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
379914 2012 JK63 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379915 2012 JU64 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379916 2012 JL65 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
379917 2012 JT65 15/08/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
379918 2012 JE66 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379919 2012 JG66 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379920 2012 KQ11 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
379921 2012 KL15 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
379922 2012 KT18 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
379923 2012 KC27 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
379924 2012 KX27 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
379925 2012 KO34 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
379926 2012 KZ42 16/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
379927 2012 KJ44 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379928 2012 KW44 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
379929 2012 KK49 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
379930 2012 KX49 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
379931 2012 LQ2 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379932 2012 LW2 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379933 2012 LM4 25/04/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
379934 2012 LN4 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379935 2012 LM7 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379936 2012 LX7 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379937 2012 LG8 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
379938 2012 LW9 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379939 2012 LV11 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
379940 2012 LX14 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379941 2012 LE17 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379942 2012 LH19 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379943 2012 LK19 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379944 2012 LH23 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379945 2012 MG1 29/03/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
379946 2012 MD9 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
379947 2012 MP12 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
379948 2012 MV12 11/09/2007 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
379949 2012 OM1 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
379950 2012 OC2 27/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
379951 2012 OY3 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379952 2012 PV14 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379953 2012 PC18 13/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
379954 2012 PM20 21/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379955 2012 PC30 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
379956 2012 PJ33 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
379957 2012 PX33 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379958 2012 PB39 18/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379959 2012 QD2 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379960 2012 QC6 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379961 2012 QA9 08/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
379962 2012 QZ21 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379963 2012 QR25 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
379964 2012 QH30 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
379965 2012 QV34 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
379966 2012 QT35 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
379967 2012 QP39 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379968 2012 QO40 08/10/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
379969 2012 QG44 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
379970 2012 RL26 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
379971 2012 RA30 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379972 2012 SA1 08/10/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
379973 2012 SQ21 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
379974 2012 SH28 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
379975 2012 TJ7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
379976 2012 TP7 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
379977 2012 TN15 24/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
379978 2012 TH52 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
379979 2012 TM52 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
379980 2012 TF78 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
379981 2012 TK108 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
379982 2012 TY135 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
379983 2012 TJ144 22/04/2010 WISE WISE 8,4 km MPC · JPL
379984 2012 TQ145 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
379985 2012 TM191 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,2 km MPC · JPL
379986 2012 TM241 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
379987 2012 TK294 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
379988 2012 TP308 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
379989 2012 UH134 19/02/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
379990 2012 UL161 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
379991 2012 US166 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379992 2012 VZ111 21/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379993 2013 BU39 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
379994 2013 CS1 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379995 2013 CC68 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379996 2013 CX126 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379997 2013 CM156 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
379998 2013 CG159 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
379999 2013 CY212 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
380000 2013 CB213 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also