Danh sách tiểu hành tinh/379801–379900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379801 2011 JK6 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379802 2011 JP7 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379803 2011 JS7 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379804 2011 JF9 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
379805 2011 JY16 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379806 2011 JK20 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
379807 2011 JB25 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379808 2011 JJ25 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379809 2011 JT26 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
379810 2011 KO3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379811 2011 KV3 03/03/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
379812 2011 KT4 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379813 2011 KE5 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379814 2011 KT11 05/05/2011 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
379815 2011 KG18 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379816 2011 KT20 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379817 2011 KE28 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
379818 2011 KC29 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379819 2011 KK34 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
379820 2011 KU43 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379821 2011 KV43 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379822 2011 KV44 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379823 2011 KD45 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379824 2011 KO45 12/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
379825 2011 KE47 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379826 2011 LW6 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
379827 2011 LN7 14/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
379828 2011 LA8 21/12/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
379829 2011 LK9 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
379830 2011 LU9 22/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379831 2011 LL10 04/06/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
379832 2011 LA18 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379833 2011 LT22 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
379834 2011 LZ22 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379835 2011 PE3 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
379836 2011 QF 16/04/2010 WISE WISE 17 km MPC · JPL
379837 2011 QP3 09/04/2010 WISE WISE 15 km MPC · JPL
379838 2011 QD37 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379839 2011 QQ42 19/04/2010 WISE WISE 8,8 km MPC · JPL
379840 2011 SG69 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
379841 2011 UV173 22/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
379842 2011 UK178 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379843 2012 AM17 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
379844 2012 BJ72 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
379845 2012 BP84 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
379846 2012 BB123 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379847 2012 CT25 29/08/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
379848 2012 DB31 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
379849 2012 DK38 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
379850 2012 DJ49 27/04/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
379851 2012 EB8 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379852 2012 EO9 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
379853 2012 FO32 29/03/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
379854 2012 FK74 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
379855 2012 FN76 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379856 2012 GP6 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379857 2012 GP26 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379858 2012 GQ26 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
379859 2012 GV31 10/05/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
379860 2012 GU32 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379861 2012 GA33 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379862 2012 HJ 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379863 2012 HP 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379864 2012 HK3 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379865 2012 HA5 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
379866 2012 HP14 18/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
379867 2012 HC17 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379868 2012 HV22 04/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
379869 2012 HH23 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379870 2012 HA26 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
379871 2012 HW33 05/10/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
379872 2012 HU34 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
379873 2012 HS35 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379874 2012 HB39 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379875 2012 HP39 19/07/2007 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
379876 2012 HX44 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
379877 2012 HB47 09/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
379878 2012 HN47 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
379879 2012 HB49 02/08/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
379880 2012 HL51 26/08/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
379881 2012 HH55 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379882 2012 HX60 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379883 2012 HV61 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379884 2012 HJ62 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379885 2012 HG63 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
379886 2012 HL63 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
379887 2012 HC67 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379888 2012 HH67 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379889 2012 HV67 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379890 2012 HE68 10/10/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
379891 2012 HF71 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379892 2012 HO72 04/08/2008 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
379893 2012 HB73 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
379894 2012 HN80 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379895 2012 HZ81 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
379896 2012 HN82 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379897 2012 JF2 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
379898 2012 JG4 02/09/2000 Prescott P. G. Comba 880 m MPC · JPL
379899 2012 JX7 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379900 2012 JQ13 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL