Danh sách tiểu hành tinh/379701–379800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379701 2011 FP126 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
379702 2011 FT140 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379703 2011 FS141 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379704 2011 FK142 26/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
379705 2011 FC144 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
379706 2011 FK150 04/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
379707 2011 FR151 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
379708 2011 FK153 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379709 2011 GG2 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379710 2011 GV3 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379711 2011 GE11 30/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
379712 2011 GS11 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
379713 2011 GA12 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379714 2011 GL17 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
379715 2011 GR25 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379716 2011 GY28 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379717 2011 GA29 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379718 2011 GB30 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379719 2011 GQ31 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379720 2011 GR31 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379721 2011 GM39 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379722 2011 GQ40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379723 2011 GM42 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379724 2011 GP42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
379725 2011 GQ44 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379726 2011 GV45 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379727 2011 GB46 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379728 2011 GJ46 25/01/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
379729 2011 GM47 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379730 2011 GY47 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
379731 2011 GS48 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
379732 2011 GY54 08/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
379733 2011 GQ55 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
379734 2011 GR55 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379735 2011 GL57 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379736 2011 GN57 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379737 2011 GZ58 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
379738 2011 GF63 09/11/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
379739 2011 GW63 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379740 2011 GY63 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379741 2011 GD65 09/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
379742 2011 GH66 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379743 2011 GW66 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
379744 2011 GB70 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
379745 2011 GN72 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379746 2011 GP72 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
379747 2011 GW74 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
379748 2011 GE75 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
379749 2011 GU75 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379750 2011 GK79 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
379751 2011 GE81 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
379752 2011 GN82 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379753 2011 GJ84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
379754 2011 GP84 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379755 2011 GU84 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379756 2011 GC85 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
379757 2011 GB88 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379758 2011 HU2 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
379759 2011 HU5 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379760 2011 HZ5 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
379761 2011 HL6 09/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
379762 2011 HP8 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
379763 2011 HW9 08/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
379764 2011 HF10 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379765 2011 HO10 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379766 2011 HY16 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
379767 2011 HH20 23/03/2001 Cima Ekar ADAS 2,8 km MPC · JPL
379768 2011 HL21 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379769 2011 HC25 06/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
379770 2011 HL26 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
379771 2011 HE28 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379772 2011 HK28 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
379773 2011 HB29 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379774 2011 HE31 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379775 2011 HZ37 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
379776 2011 HD45 12/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
379777 2011 HU47 14/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
379778 2011 HX48 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379779 2011 HG51 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
379780 2011 HR56 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
379781 2011 HB57 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
379782 2011 HF58 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379783 2011 HV62 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379784 2011 HY65 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
379785 2011 HG67 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379786 2011 HB68 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379787 2011 HO69 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379788 2011 HP69 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379789 2011 HQ69 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379790 2011 HT69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379791 2011 HH71 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379792 2011 HO82 14/04/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
379793 2011 HB84 09/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
379794 2011 HC84 21/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
379795 2011 HF84 25/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
379796 2011 HL85 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379797 2011 HB86 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379798 2011 HL87 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379799 2011 HP93 14/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
379800 2011 JJ4 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL