Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/37401–37500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37401 2001 XK74 11/12/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37402 2001 XB98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
37403 2001 XV98 10/12/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37404 2001 XF99 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37405 2001 XT100 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37406 2001 XG103 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37407 2001 XT113 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37408 2001 XY114 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37409 2001 XW115 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37410 2001 XQ118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37411 2001 XH152 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37412 2001 XG183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
37413 2001 XB184 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37414 2001 XN191 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37415 2001 XQ196 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
37416 2001 XR196 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37417 2001 XB197 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
37418 2001 XD199 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37419 2001 XT199 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
37420 2001 XT215 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
37421 2001 XC217 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
37422 2001 XF241 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37423 2001 XV251 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37424 2001 YA3 19/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
37425 2001 YM3 19/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
37426 2001 YU69 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37427 2001 YJ82 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37428 2001 YX91 17/12/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
37429 2001 YE105 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37430 2001 YN119 19/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37431 2002 AT7 04/01/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
37432 Piszkéstető 2002 AE11 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 4,6 km MPC · JPL
37433 2002 AA19 08/01/2002 Haleakala NEAT 7,9 km MPC · JPL
37434 2002 AQ25 08/01/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
37435 2111 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,3 km MPC · JPL
37436 2201 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
37437 2576 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
37438 2599 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
37439 2610 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
37440 2612 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
37441 2700 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
37442 2722 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
37443 2788 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
37444 2793 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
37445 3056 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
37446 4067 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
37447 4162 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
37448 4218 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
37449 4235 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
37450 4257 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
37451 4280 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
37452 Spirit 4282 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,9 km MPC · JPL
37453 4311 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
37454 4636 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
37455 4727 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
37456 4790 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
37457 4793 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
37458 5008 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
37459 6037 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
37460 6102 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
37461 6112 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
37462 6293 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
37463 6338 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
37464 6352 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
37465 6618 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
37466 6727 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
37467 6753 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
37468 6782 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
37469 6833 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
37470 6834 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
37471 Popocatepetl 7082 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
37472 7613 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
37473 9066 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
37474 9618 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
37475 1038 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
37476 1107 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
37477 1110 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
37478 1120 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
37479 1130 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
37480 1149 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
37481 1209 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
37482 2114 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
37483 2125 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
37484 2174 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
37485 2211 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
37486 2282 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
37487 3150 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
37488 3203 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
37489 4396 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
37490 1082 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
37491 1112 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
37492 1115 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
37493 1171 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
37494 1174 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
37495 1226 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
37496 1287 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
37497 1330 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
37498 1507 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
37499 2033 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
37500 2118 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL