Danh sách tiểu hành tinh/38401–38500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38401 1999 RJ197 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38402 1999 RP197 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38403 1999 RU197 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
38404 1999 RF202 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
38405 1999 RS202 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38406 1999 RS203 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38407 1999 RF204 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
38408 1999 RN204 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38409 1999 RK205 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38410 1999 RT208 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38411 1999 RQ210 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38412 1999 RX210 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
38413 1999 RY211 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38414 1999 RT213 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
38415 1999 RU213 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
38416 1999 RV213 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
38417 1999 RN218 04/09/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
38418 1999 RW218 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
38419 1999 RX219 04/09/1999 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
38420 1999 RV221 05/09/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
38421 1999 RZ221 06/09/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
38422 1999 RJ226 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
38423 1999 RS226 05/09/1999 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL
38424 1999 RU228 05/09/1999 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL
38425 1999 RO230 08/09/1999 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
38426 1999 RT230 08/09/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
38427 1999 RB231 08/09/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
38428 1999 RQ231 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
38429 1999 RX231 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
38430 1999 RG232 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
38431 1999 RR232 08/09/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
38432 1999 RU235 08/09/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
38433 1999 RL236 08/09/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
38434 1999 RX236 08/09/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38435 1999 RA241 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
38436 1999 RS241 14/09/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
38437 1999 RV242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
38438 1999 RC249 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38439 1999 SQ4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,5 km MPC · JPL
38440 1999 SA5 29/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
38441 1999 SN6 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
38442 Szilárd 1999 SU6 24/09/1999 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Szabó 4,6 km MPC · JPL
38443 1999 SM7 29/09/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
38444 1999 SY9 29/09/1999 Woomera F. B. Zoltowski 5,0 km MPC · JPL
38445 1999 SB12 30/09/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
38446 1999 SK17 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38447 1999 SO18 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
38448 1999 SS18 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38449 1999 SM22 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
38450 1999 TH 02/10/1999 Prescott P. G. Comba 9,2 km MPC · JPL
38451 1999 TU 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
38452 1999 TE1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
38453 1999 TU1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 19 km MPC · JPL
38454 Boroson 1999 TB2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,7 km MPC · JPL
38455 1999 TK3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 6,8 km MPC · JPL
38456 1999 TO6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 9,2 km MPC · JPL
38457 1999 TJ9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 14 km MPC · JPL
38458 1999 TP12 12/10/1999 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
38459 1999 TX12 10/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 12 km MPC · JPL
38460 1999 TH13 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,8 km MPC · JPL
38461 Jiřítrnka 1999 TR17 15/10/1999 Ondřejov P. Pravec 7,0 km MPC · JPL
38462 1999 TL21 12/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 8,9 km MPC · JPL
38463 1999 TM22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
38464 1999 TZ24 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38465 1999 TL28 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38466 1999 TU29 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
38467 1999 TW33 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38468 1999 TD34 05/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
38469 1999 TN34 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
38470 Deleflie 1999 TL36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
38471 1999 TH39 03/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
38472 1999 TJ51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
38473 1999 TA85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
38474 1999 TS88 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38475 1999 TT89 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
38476 1999 TA91 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
38477 1999 TR92 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
38478 1999 TX94 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38479 1999 TK95 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
38480 1999 TL99 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38481 1999 TX99 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38482 1999 TC100 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38483 1999 TW100 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38484 1999 TX100 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38485 1999 TQ102 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
38486 1999 TE108 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
38487 1999 TL108 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38488 1999 TP113 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38489 1999 TB116 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
38490 1999 TA117 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
38491 1999 TO117 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
38492 1999 TQ117 04/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
38493 1999 TT117 04/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
38494 1999 TG119 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38495 1999 TP119 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38496 1999 TT120 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
38497 1999 TK130 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
38498 1999 TX148 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
38499 1999 TT161 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
38500 1999 TN165 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38401 1999 RJ197 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38402 1999 RP197 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38403 1999 RU197 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
38404 1999 RF202 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
38405 1999 RS202 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38406 1999 RS203 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38407 1999 RF204 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
38408 1999 RN204 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38409 1999 RK205 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38410 1999 RT208 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38411 1999 RQ210 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38412 1999 RX210 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
38413 1999 RY211 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38414 1999 RT213 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
38415 1999 RU213 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
38416 1999 RV213 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
38417 1999 RN218 04/09/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
38418 1999 RW218 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
38419 1999 RX219 04/09/1999 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
38420 1999 RV221 05/09/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
38421 1999 RZ221 06/09/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
38422 1999 RJ226 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
38423 1999 RS226 05/09/1999 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL
38424 1999 RU228 05/09/1999 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL
38425 1999 RO230 08/09/1999 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
38426 1999 RT230 08/09/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
38427 1999 RB231 08/09/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
38428 1999 RQ231 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
38429 1999 RX231 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
38430 1999 RG232 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
38431 1999 RR232 08/09/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
38432 1999 RU235 08/09/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
38433 1999 RL236 08/09/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
38434 1999 RX236 08/09/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38435 1999 RA241 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
38436 1999 RS241 14/09/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
38437 1999 RV242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
38438 1999 RC249 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38439 1999 SQ4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,5 km MPC · JPL
38440 1999 SA5 29/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
38441 1999 SN6 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
38442 Szilárd 1999 SU6 24/09/1999 Piszkéstető K. Sárneczky, G. Szabó 4,6 km MPC · JPL
38443 1999 SM7 29/09/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
38444 1999 SY9 29/09/1999 Woomera F. B. Zoltowski 5,0 km MPC · JPL
38445 1999 SB12 30/09/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
38446 1999 SK17 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38447 1999 SO18 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
38448 1999 SS18 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38449 1999 SM22 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
38450 1999 TH 02/10/1999 Prescott P. G. Comba 9,2 km MPC · JPL
38451 1999 TU 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
38452 1999 TE1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
38453 1999 TU1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 19 km MPC · JPL
38454 Boroson 1999 TB2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,7 km MPC · JPL
38455 1999 TK3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 6,8 km MPC · JPL
38456 1999 TO6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 9,2 km MPC · JPL
38457 1999 TJ9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 14 km MPC · JPL
38458 1999 TP12 12/10/1999 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
38459 1999 TX12 10/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 12 km MPC · JPL
38460 1999 TH13 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,8 km MPC · JPL
38461 Jiřítrnka 1999 TR17 15/10/1999 Ondřejov P. Pravec 7,0 km MPC · JPL
38462 1999 TL21 12/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 8,9 km MPC · JPL
38463 1999 TM22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
38464 1999 TZ24 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38465 1999 TL28 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38466 1999 TU29 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
38467 1999 TW33 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38468 1999 TD34 05/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
38469 1999 TN34 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
38470 Deleflie 1999 TL36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
38471 1999 TH39 03/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
38472 1999 TJ51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
38473 1999 TA85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
38474 1999 TS88 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38475 1999 TT89 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
38476 1999 TA91 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
38477 1999 TR92 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
38478 1999 TX94 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38479 1999 TK95 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
38480 1999 TL99 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38481 1999 TX99 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38482 1999 TC100 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38483 1999 TW100 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38484 1999 TX100 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38485 1999 TQ102 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
38486 1999 TE108 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
38487 1999 TL108 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38488 1999 TP113 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38489 1999 TB116 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
38490 1999 TA117 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
38491 1999 TO117 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
38492 1999 TQ117 04/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
38493 1999 TT117 04/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
38494 1999 TG119 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38495 1999 TP119 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38496 1999 TT120 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
38497 1999 TK130 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
38498 1999 TX148 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
38499 1999 TT161 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
38500 1999 TN165 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL