Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/372401–372500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
372401 2009 RX9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372402 2009 RZ11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372403 2009 RN12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372404 2009 RP15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372405 2009 RB17 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372406 2009 RE23 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
372407 2009 RF33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372408 2009 RD36 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
372409 2009 RW36 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372410 2009 RD43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372411 2009 RE43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372412 2009 RP43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372413 2009 RK45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372414 2009 RZ46 25/11/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
372415 2009 RX47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372416 2009 RN49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372417 2009 RO49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372418 2009 RD51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
372419 2009 RE60 11/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
372420 2009 RW61 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
372421 2009 SO1 16/09/2009 Kachina J. Hobart 1,0 km MPC · JPL
372422 2009 SP16 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372423 2009 SG25 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372424 2009 SB31 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
372425 2009 SM34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372426 2009 SP35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372427 2009 ST35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372428 2009 ST36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372429 2009 SY36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372430 2009 SE42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372431 2009 SG42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372432 2009 SQ46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372433 2009 SM48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
372434 2009 SO48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372435 2009 SE49 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
372436 2009 SK53 17/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
372437 2009 SX54 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372438 2009 SU70 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
372439 2009 SJ71 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372440 2009 SY71 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
372441 2009 SS72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372442 2009 SV72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
372443 2009 SV73 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372444 2009 SL86 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372445 2009 SJ92 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
372446 2009 SS95 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
372447 2009 SC96 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
372448 2009 SV96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372449 2009 SP100 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372450 2009 SV104 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
372451 2009 SK114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
372452 2009 SK124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
372453 2009 SD125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372454 2009 SP127 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
372455 2009 SF131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
372456 2009 SL134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372457 2009 SX134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372458 2009 SR135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372459 2009 SF136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
372460 2009 SM138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372461 2009 SV138 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
372462 2009 SH141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
372463 2009 SE145 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
372464 2009 SE147 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372465 2009 SF154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
372466 2009 SJ156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
372467 2009 SH157 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
372468 2009 SX157 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
372469 2009 SE160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372470 2009 SK170 26/09/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 1,7 km MPC · JPL
372471 2009 SL172 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372472 2009 SX183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
372473 2009 SB184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372474 2009 SW184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372475 2009 SK185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372476 2009 SN200 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
372477 2009 SH203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
372478 2009 SC204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
372479 2009 SD204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372480 2009 SA206 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
372481 2009 SU209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
372482 2009 SX210 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372483 2009 SE211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372484 2009 SY213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
372485 2009 SL216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372486 2009 SG222 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
372487 2009 SH225 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
372488 2009 SC233 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372489 2009 SF233 19/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
372490 2009 SC235 18/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
372491 2009 SR240 18/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
372492 2009 SM241 18/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
372493 2009 SO243 24/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
372494 2009 SO249 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
372495 2009 SW249 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
372496 2009 SM253 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
372497 2009 SW254 16/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
372498 2009 SL261 26/08/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
372499 2009 SH262 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
372500 2009 SH266 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL