Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/37101–37200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37101 2000 UO96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
37102 2000 UW98 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37103 2000 UJ99 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37104 2000 UP99 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37105 2000 UA101 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
37106 2000 UC101 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37107 2000 UK101 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37108 2000 UG102 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
37109 2000 UZ102 25/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37110 2000 UF103 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37111 2000 UP103 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
37112 2000 UG104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37113 2000 UK104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37114 2000 UO104 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37115 2000 UE105 29/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37116 2000 UG110 29/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
37117 Narcissus 2000 VU2 01/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 11 km MPC · JPL
37118 2000 VW4 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37119 2000 VQ6 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37120 2000 VS6 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37121 2000 VU7 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37122 2000 VQ10 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37123 2000 VW10 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37124 2000 VH11 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37125 2000 VP12 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
37126 2000 VX15 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37127 2000 VU17 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
37128 2000 VD22 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37129 2000 VZ22 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37130 2000 VS26 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37131 2000 VW29 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37132 2000 VB30 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37133 2000 VD30 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
37134 2000 VA32 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37135 2000 VO32 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37136 2000 VA33 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37137 2000 VK33 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37138 2000 VT33 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37139 2000 VH38 01/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
37140 2000 VQ38 01/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
37141 Povolný 2000 VZ38 02/11/ 2000 Ondřejov P. Pravec 2,6 km MPC · JPL
37142 2000 VK41 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37143 2000 VG44 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37144 2000 VL44 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37145 2000 VZ45 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37146 2000 VD46 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
37147 2000 VF48 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
37148 2000 VF49 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37149 2000 VX52 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37150 2000 VJ53 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
37151 2000 VF55 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37152 2000 VV56 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
37153 2000 VK57 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
37154 2000 VZ58 08/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
37155 2000 VD59 05/11/ 2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37156 2000 VB60 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37157 2000 VD61 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
37158 2000 VV61 09/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
37159 2000 WX 17/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
37160 2000 WR5 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
37161 2000 WE9 20/11/ 2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
37162 2000 WV9 22/11/ 2000 Farpoint G. Hug 6,0 km MPC · JPL
37163 Huachucaclub 2000 WD11 19/11/ 2000 Junk Bond J. Medkeff, D. Healy 3,6 km MPC · JPL
37164 2000 WT12 22/11/ 2000 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
37165 2000 WS13 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
37166 2000 WB22 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
37167 2000 WE22 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37168 2000 WL22 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
37169 2000 WX22 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37170 2000 WY26 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37171 2000 WO28 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
37172 2000 WQ32 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
37173 2000 WW33 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37174 2000 WE37 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37175 2000 WJ40 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37176 2000 WB42 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37177 2000 WC43 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37178 2000 WD45 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37179 2000 WW45 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37180 2000 WE46 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
37181 2000 WS49 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37182 2000 WW49 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37183 2000 WH50 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37184 2000 WC53 27/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
37185 2000 WJ58 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
37186 2000 WC60 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37187 2000 WP60 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
37188 2000 WE61 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37189 2000 WJ62 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
37190 2000 WC63 28/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
37191 2000 WP69 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37192 2000 WL70 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37193 2000 WF73 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
37194 2000 WG73 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37195 2000 WD75 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
37196 2000 WR76 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37197 2000 WR77 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37198 2000 WH79 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
37199 2000 WV92 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
37200 2000 WC93 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL