Danh sách tiểu hành tinh/38101–38200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38101 1999 JE15 15/05/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
38102 1999 JM18 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38103 1999 JM19 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38104 1999 JL20 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38105 1999 JB21 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38106 1999 JG23 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38107 1999 JZ23 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38108 1999 JB24 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38109 1999 JQ24 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38110 1999 JH25 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38111 1999 JQ26 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38112 1999 JZ29 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38113 1999 JB30 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38114 1999 JO34 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38115 1999 JJ35 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38116 1999 JK35 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38117 1999 JH36 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
38118 1999 JS36 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38119 1999 JN37 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38120 1999 JN39 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38121 1999 JO42 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38122 1999 JC43 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38123 1999 JD43 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38124 1999 JV43 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38125 1999 JG44 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
38126 1999 JT44 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38127 1999 JL45 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38128 1999 JN45 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38129 1999 JV45 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38130 1999 JY45 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38131 1999 JR47 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38132 1999 JX47 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38133 1999 JY49 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38134 1999 JU51 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38135 1999 JB55 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38136 1999 JK55 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38137 1999 JH56 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38138 1999 JM56 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38139 1999 JH57 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38140 1999 JX58 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38141 1999 JN59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38142 1999 JQ59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38143 1999 JV60 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38144 1999 JD61 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
38145 1999 JF61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38146 1999 JK61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38147 1999 JN62 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38148 1999 JU62 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38149 1999 JY62 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38150 1999 JX64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38151 1999 JT65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38152 1999 JY66 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38153 1999 JW67 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38154 1999 JU68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38155 1999 JJ69 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38156 1999 JQ71 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38157 1999 JC72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38158 1999 JS72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38159 1999 JB73 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38160 1999 JG74 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38161 1999 JN74 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38162 1999 JB77 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38163 1999 JP77 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38164 1999 JB78 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
38165 1999 JQ80 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38166 1999 JV84 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38167 1999 JU88 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38168 1999 JZ91 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38169 1999 JE98 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38170 1999 JR98 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
38171 1999 JM103 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38172 1999 JR107 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38173 1999 JZ112 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
38174 1999 JA113 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38175 1999 JQ118 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38176 1999 JR119 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38177 1999 JY120 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38178 1999 JA122 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38179 1999 JV122 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38180 1999 JR123 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38181 1999 JG124 15/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38182 1999 JG125 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38183 1999 JM125 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38184 1999 KF 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
38185 1999 KJ 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
38186 1999 KV 17/05/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
38187 1999 KH7 17/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38188 1999 KX11 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38189 1999 KT14 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38190 1999 KU14 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38191 1999 KF15 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38192 1999 LP6 07/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
38193 1999 LB8 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38194 1999 LS13 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38195 1999 LD14 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38196 1999 LQ15 12/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38197 1999 LC19 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38198 1999 LM19 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38199 1999 LO24 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38200 1999 LR26 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38101 1999 JE15 15/05/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
38102 1999 JM18 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38103 1999 JM19 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38104 1999 JL20 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38105 1999 JB21 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38106 1999 JG23 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38107 1999 JZ23 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38108 1999 JB24 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38109 1999 JQ24 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38110 1999 JH25 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38111 1999 JQ26 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38112 1999 JZ29 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38113 1999 JB30 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38114 1999 JO34 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38115 1999 JJ35 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38116 1999 JK35 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38117 1999 JH36 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
38118 1999 JS36 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38119 1999 JN37 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38120 1999 JN39 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38121 1999 JO42 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38122 1999 JC43 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38123 1999 JD43 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38124 1999 JV43 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38125 1999 JG44 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
38126 1999 JT44 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38127 1999 JL45 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38128 1999 JN45 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38129 1999 JV45 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38130 1999 JY45 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38131 1999 JR47 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38132 1999 JX47 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38133 1999 JY49 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38134 1999 JU51 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38135 1999 JB55 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38136 1999 JK55 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38137 1999 JH56 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38138 1999 JM56 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38139 1999 JH57 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38140 1999 JX58 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38141 1999 JN59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38142 1999 JQ59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38143 1999 JV60 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38144 1999 JD61 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
38145 1999 JF61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38146 1999 JK61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38147 1999 JN62 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38148 1999 JU62 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38149 1999 JY62 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38150 1999 JX64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38151 1999 JT65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38152 1999 JY66 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38153 1999 JW67 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38154 1999 JU68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38155 1999 JJ69 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38156 1999 JQ71 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38157 1999 JC72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38158 1999 JS72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38159 1999 JB73 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38160 1999 JG74 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38161 1999 JN74 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38162 1999 JB77 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38163 1999 JP77 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38164 1999 JB78 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
38165 1999 JQ80 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38166 1999 JV84 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38167 1999 JU88 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38168 1999 JZ91 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38169 1999 JE98 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38170 1999 JR98 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
38171 1999 JM103 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38172 1999 JR107 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38173 1999 JZ112 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
38174 1999 JA113 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38175 1999 JQ118 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38176 1999 JR119 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38177 1999 JY120 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38178 1999 JA122 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38179 1999 JV122 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38180 1999 JR123 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38181 1999 JG124 15/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38182 1999 JG125 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38183 1999 JM125 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38184 1999 KF 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
38185 1999 KJ 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
38186 1999 KV 17/05/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
38187 1999 KH7 17/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38188 1999 KX11 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38189 1999 KT14 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38190 1999 KU14 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38191 1999 KF15 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38192 1999 LP6 07/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
38193 1999 LB8 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38194 1999 LS13 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38195 1999 LD14 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38196 1999 LQ15 12/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38197 1999 LC19 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38198 1999 LM19 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38199 1999 LO24 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38200 1999 LR26 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL