Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/368801–368900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368801 2005 YT62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368802 2005 YN71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
368803 2005 YJ73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
368804 2005 YC89 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368805 2005 YV96 23/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
368806 2005 YY98 28/12/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
368807 2005 YK117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368808 2005 YR118 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368809 2005 YP134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368810 2005 YE181 22/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
368811 2005 YK186 29/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
368812 2006 AA11 04/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
368813 2006 AM20 05/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
368814 2006 AZ65 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
368815 2006 AF79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368816 2006 AP92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
368817 2006 AP104 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
368818 2006 BK12 21/01/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
368819 2006 BG19 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368820 2006 BH44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
368821 2006 BW52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
368822 2006 BS94 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
368823 2006 BD108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368824 2006 BS147 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
368825 2006 BD211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368826 2006 BC236 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368827 2006 CD11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368828 2006 CT17 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
368829 2006 CT22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
368830 2006 CC36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
368831 2006 CD53 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
368832 2006 CH65 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368833 2006 DB13 22/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
368834 2006 DQ21 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368835 2006 DM30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
368836 2006 DC61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368837 2006 DZ71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
368838 2006 DQ90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368839 2006 DP111 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
368840 2006 DP134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368841 2006 DZ151 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368842 2006 DJ200 24/02/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
368843 2006 EB8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368844 2006 EP12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
368845 2006 EM16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368846 2006 EM19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368847 2006 EW55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368848 2006 EF60 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368849 2006 EQ63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368850 2006 FN18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368851 2006 FN21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
368852 2006 GG19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368853 2006 HU75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368854 2006 HP94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
368855 2006 HG102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368856 2006 HG119 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
368857 2006 HH134 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
368858 2006 JB2 01/05/2006 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
368859 2006 JX39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
368860 2006 JO49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
368861 2006 OL4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
368862 2006 OL13 21/07/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
368863 2006 PC23 12/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368864 2006 PT31 14/08/2006 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
368865 2006 PG34 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
368866 2006 QL25 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368867 2006 QU48 21/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
368868 2006 QD82 24/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
368869 2006 QZ104 28/08/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
368870 2006 QC105 28/08/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
368871 2006 QB112 22/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
368872 2006 QE128 17/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
368873 2006 QN131 22/08/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
368874 2006 QG161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368875 2006 QA185 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368876 2006 RZ8 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368877 2006 RL15 14/09/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
368878 2006 RS18 14/09/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
368879 2006 RU86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368880 2006 RC88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
368881 2006 SL 17/09/2006 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
368882 2006 SU20 20/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
368883 2006 SO32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
368884 2006 SL55 18/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
368885 2006 SM55 18/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368886 2006 SY56 20/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
368887 2006 SL71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368888 2006 SH90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
368889 2006 SF91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
368890 2006 SY98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
368891 2006 SS107 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
368892 2006 SU117 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
368893 2006 SY132 16/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368894 2006 SY165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368895 2006 SN193 26/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
368896 2006 SN211 26/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
368897 2006 SX218 26/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 980 m MPC · JPL
368898 2006 SS253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
368899 2006 SJ257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
368900 2006 SL257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL