Danh sách tiểu hành tinh/35801–35900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35801 1999 JB38 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35802 1999 JF39 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35803 1999 JT40 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35804 1999 JK41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35805 1999 JP41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35806 1999 JB42 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35807 1999 JS42 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35808 1999 JA43 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
35809 1999 JY43 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35810 1999 JB44 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35811 1999 JS45 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35812 1999 JD46 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35813 1999 JM47 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
35814 1999 JK48 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35815 1999 JO48 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
35816 1999 JU49 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35817 1999 JV49 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35818 1999 JC50 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
35819 1999 JG50 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35820 1999 JM50 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35821 1999 JW50 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35822 1999 JD52 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35823 1999 JQ52 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35824 1999 JF53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35825 1999 JL53 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35826 1999 JT53 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35827 1999 JY53 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
35828 1999 JZ53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35829 1999 JH54 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35830 1999 JL54 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35831 1999 JN55 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35832 1999 JR56 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35833 1999 JN57 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35834 1999 JT57 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
35835 1999 JD58 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35836 1999 JG58 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35837 1999 JH58 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
35838 1999 JN58 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35839 1999 JV58 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35840 1999 JH59 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
35841 1999 JR59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35842 1999 JX59 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35843 1999 JZ59 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35844 1999 JD60 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
35845 1999 JM60 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35846 1999 JO60 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35847 1999 JJ61 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
35848 1999 JY61 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35849 1999 JK62 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35850 1999 JS62 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35851 1999 JW62 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
35852 1999 JD63 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35853 1999 JY63 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
35854 1999 JZ63 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
35855 1999 JC64 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
35856 1999 JG64 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
35857 1999 JN64 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35858 1999 JZ65 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
35859 1999 JN66 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35860 1999 JO66 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35861 1999 JT66 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35862 1999 JO67 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35863 1999 JX67 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35864 1999 JG68 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
35865 1999 JL68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35866 1999 JM68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35867 1999 JO68 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35868 1999 JP68 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35869 1999 JR68 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
35870 1999 JQ69 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35871 1999 JW70 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35872 1999 JB72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
35873 1999 JO72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35874 1999 JU72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35875 1999 JP73 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
35876 1999 JX74 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35877 1999 JR75 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35878 1999 JX75 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35879 1999 JA76 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35880 1999 JC76 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35881 1999 JM77 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35882 1999 JT77 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35883 1999 JH78 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35884 1999 JW78 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35885 1999 JO79 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35886 1999 JG80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35887 1999 JH80 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35888 1999 JS80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35889 1999 JA81 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35890 1999 JR81 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35891 1999 JS81 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35892 1999 JV82 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
35893 1999 JC83 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35894 1999 JF83 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35895 1999 JX83 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35896 1999 JW84 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35897 1999 JU85 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35898 1999 JC86 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35899 1999 JC87 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
35900 1999 JH88 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL