Danh sách tiểu hành tinh/365601–365700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365601 2010 TW171 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
365602 2010 TP173 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365603 2010 TL174 10/10/2010 Plana F. Fratev 2,1 km MPC · JPL
365604 Rusholme 2010 TG184 08/10/2010 Palomar PTF 850 m MPC · JPL
365605 2010 TF185 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
365606 2010 TX186 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
365607 2010 UN15 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365608 2010 UV18 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365609 2010 UA22 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365610 2010 UY22 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
365611 2010 UG27 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
365612 2010 UQ27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365613 2010 UJ30 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
365614 2010 UR30 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365615 2010 UT30 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365616 2010 UW30 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365617 2010 UQ31 24/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
365618 2010 UP35 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365619 2010 UB40 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365620 2010 UJ44 14/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
365621 2010 UZ50 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365622 2010 UD52 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
365623 2010 UM52 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365624 2010 UX53 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365625 2010 UR54 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365626 2010 UW56 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
365627 2010 UR57 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365628 2010 UU57 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
365629 2010 UO59 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365630 2010 UO62 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
365631 2010 UG65 26/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
365632 2010 UB75 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
365633 2010 UB79 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365634 2010 UM80 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
365635 2010 UT83 04/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
365636 2010 UX83 27/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
365637 2010 UZ83 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365638 2010 UA86 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
365639 2010 UY91 31/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
365640 2010 UA93 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
365641 2010 UH95 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
365642 2010 UN96 16/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
365643 2010 UV99 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365644 2010 UK100 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
365645 2010 UM101 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
365646 2010 UV101 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
365647 2010 UN103 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
365648 2010 UU107 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
365649 2010 VC15 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
365650 2010 VT20 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
365651 2010 VL25 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365652 2010 VS25 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
365653 2010 VD26 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
365654 2010 VY26 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365655 2010 VO27 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
365656 2010 VQ31 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365657 2010 VV31 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
365658 2010 VW31 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365659 2010 VA32 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
365660 2010 VS36 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365661 2010 VK38 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365662 2010 VD44 15/09/2010 Les Engarouines L. Bernasconi 1,7 km MPC · JPL
365663 2010 VA46 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
365664 2010 VM46 10/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman 4,4 km MPC · JPL
365665 2010 VL47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
365666 2010 VZ49 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
365667 2010 VJ50 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
365668 2010 VJ51 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
365669 2010 VN53 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365670 2010 VC65 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365671 2010 VF71 23/03/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
365672 2010 VT75 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365673 2010 VQ76 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
365674 2010 VB77 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365675 2010 VO79 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365676 2010 VR82 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365677 2010 VL85 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
365678 2010 VY85 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
365679 2010 VM87 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365680 2010 VJ89 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365681 2010 VX90 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365682 2010 VL92 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365683 2010 VE99 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365684 2010 VU101 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365685 2010 VR102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365686 2010 VC104 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365687 2010 VP104 05/11/2010 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
365688 2010 VS104 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365689 2010 VC105 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365690 2010 VH106 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
365691 2010 VK106 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365692 2010 VP110 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
365693 2010 VU110 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365694 2010 VT116 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365695 2010 VD119 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
365696 2010 VE119 18/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
365697 2010 VU120 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
365698 2010 VW120 03/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
365699 2010 VX121 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
365700 2010 VF128 09/10/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL