Danh sách tiểu hành tinh/365401–365500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365401 2009 WZ199 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
365402 2009 WP253 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
365403 2009 WD261 17/11/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
365404 2009 XD22 15/12/2009 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
365405 2009 YC12 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
365406 2010 AE4 10/01/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
365407 2010 AX79 12/01/2010 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
365408 2010 AD88 01/02/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,2 km MPC · JPL
365409 2010 AX100 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
365410 2010 DC41 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365411 2010 ET111 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365412 2010 EA137 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365413 2010 FA 19/02/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
365414 2010 FE5 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
365415 2010 FY21 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
365416 2010 FM31 25/11/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
365417 2010 FM84 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
365418 2010 FC92 17/03/2010 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
365419 2010 GW90 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
365420 2010 HQ35 20/04/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
365421 2010 JP17 03/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
365422 2010 JX108 12/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
365423 2010 JZ131 16/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
365424 2010 KX7 16/05/2010 WISE WISE ATE · 210 m MPC · JPL
365425 2010 KP53 23/05/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
365426 2010 KC61 11/10/1977 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
365427 2010 KD109 29/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
365428 2010 LJ9 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365429 2010 LF32 06/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
365430 2010 LK41 07/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
365431 2010 LO51 08/06/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
365432 2010 LQ52 08/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
365433 2010 LS90 12/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
365434 2010 LX102 13/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
365435 2010 LA104 13/06/2010 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
365436 2010 LZ110 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
365437 2010 LV120 14/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
365438 2010 LA124 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
365439 2010 LQ127 15/06/2010 WISE WISE 990 m MPC · JPL
365440 2010 LT130 15/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
365441 2010 MF38 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365442 2010 MF48 23/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
365443 Holiday 2010 MU49 23/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
365444 2010 MK61 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
365445 2010 MG62 24/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
365446 2010 ML74 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
365447 2010 MY105 30/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
365448 2010 MP115 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
365449 2010 NJ1 03/07/2010 WISE WISE 220 m MPC · JPL
365450 2010 NA4 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365451 2010 NV5 20/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
365452 2010 NZ23 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365453 2010 NK27 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
365454 2010 NS41 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365455 2010 NA56 10/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
365456 2010 NX66 28/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
365457 2010 NB75 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365458 2010 NC87 01/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
365459 2010 NS88 02/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
365460 2010 NM89 02/07/2010 WISE WISE 940 m MPC · JPL
365461 2010 NT106 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
365462 2010 OX18 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
365463 2010 OU22 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365464 2010 OK23 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
365465 2010 OP36 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
365466 2010 OU36 21/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
365467 2010 OP68 25/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
365468 2010 OB88 27/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
365469 2010 OM95 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
365470 2010 PS8 03/08/2010 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
365471 2010 PX9 04/08/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
365472 2010 PL17 24/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365473 2010 PF23 03/08/2010 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
365474 2010 PX23 03/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
365475 2010 PF26 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
365476 2010 PT27 12/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
365477 2010 PO30 19/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
365478 2010 PU32 23/03/2007 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
365479 2010 PX39 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365480 2010 PE41 06/08/2010 WISE WISE 6,3 km MPC · JPL
365481 2010 PN41 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365482 2010 PQ42 06/08/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
365483 2010 PD48 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
365484 2010 PM63 13/08/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
365485 2010 PA64 08/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
365486 2010 PV73 09/08/2010 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
365487 2010 PG76 11/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
365488 2010 PM76 02/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
365489 2010 PF77 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
365490 2010 PX78 02/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
365491 2010 PD79 10/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 790 m MPC · JPL
365492 2010 QC 19/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
365493 2010 QM4 19/08/2010 Sandlot G. Hug 1,0 km MPC · JPL
365494 2010 QO6 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365495 2010 RB3 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
365496 2010 RM3 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365497 2010 RE9 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365498 2010 RN14 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
365499 2010 RK16 19/09/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
365500 2010 RY54 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL