Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/364701–364800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364701 2007 UR67 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
364702 2007 UQ89 30/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364703 2007 UQ105 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
364704 2007 UZ107 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
364705 2007 UX110 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
364706 2007 US111 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
364707 2007 UM122 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
364708 2007 UH131 16/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
364709 2007 UP137 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364710 2007 VU7 03/11/2007 Kitami K. Endate 980 m MPC · JPL
364711 2007 VL36 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
364712 2007 VG44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
364713 2007 VH45 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
364714 2007 VU45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
364715 2007 VX52 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364716 2007 VM53 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
364717 2007 VF61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364718 2007 VP61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364719 2007 VD72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364720 2007 VH73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
364721 2007 VM73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364722 2007 VX77 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364723 2007 VD82 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
364724 2007 VE89 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
364725 2007 VG95 08/11/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
364726 2007 VF102 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
364727 2007 VJ104 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364728 2007 VG109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364729 2007 VH111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364730 2007 VJ113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
364731 2007 VY119 18/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 720 m MPC · JPL
364732 2007 VX142 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
364733 2007 VS148 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 940 m MPC · JPL
364734 2007 VT148 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
364735 2007 VS167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
364736 2007 VX196 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
364737 2007 VV212 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364738 2007 VK214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364739 2007 VQ218 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364740 2007 VC226 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
364741 2007 VD248 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
364742 2007 VL252 31/10/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
364743 2007 VD267 13/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
364744 2007 VB268 11/11/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
364745 2007 VL268 12/11/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
364746 2007 VJ269 14/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
364747 2007 VB275 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
364748 2007 VM289 13/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
364749 2007 VC294 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
364750 2007 VP296 15/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
364751 2007 VC307 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364752 2007 VT313 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
364753 2007 VK327 07/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
364754 2007 VH329 14/11/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
364755 2007 VA334 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364756 2007 WG1 16/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 680 m MPC · JPL
364757 2007 WA8 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364758 2007 WL18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
364759 2007 WG20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364760 2007 WQ20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364761 2007 WH62 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
364762 2007 XC10 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
364763 2007 XZ16 04/12/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
364764 2007 XO21 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
364765 2007 XS21 10/12/2007 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
364766 2007 XP29 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
364767 2007 XY30 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364768 2007 XC47 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
364769 2007 XR51 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
364770 2007 XS57 04/12/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
364771 2007 XZ57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364772 2007 XF58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364773 2007 YT 16/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
364774 2007 YK28 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364775 2007 YF37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
364776 2007 YF53 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364777 2007 YS54 31/12/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
364778 2007 YF67 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364779 2007 YT69 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
364780 2007 YL71 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364781 2008 AB3 07/01/2008 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
364782 2008 AE3 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364783 2008 AJ5 09/01/2008 Lulin LUSS 1,9 km MPC · JPL
364784 2008 AS6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
364785 2008 AR19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364786 2008 AS30 10/01/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
364787 2008 AY32 15/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
364788 2008 AW44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364789 2008 AM69 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364790 2008 AD71 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364791 2008 AC74 10/01/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
364792 2008 AV78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364793 2008 AH81 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364794 2008 AX89 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
364795 2008 AK92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364796 2008 AD99 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364797 2008 AC100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364798 2008 AJ100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
364799 2008 AE107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364800 2008 AX115 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL