Danh sách tiểu hành tinh/363901–364000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363901 2005 SW169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363902 2005 ST176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
363903 2005 SG179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
363904 2005 SH182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363905 2005 SW186 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
363906 2005 SF187 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363907 2005 ST189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
363908 2005 SV199 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
363909 2005 SZ207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363910 2005 SQ209 30/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
363911 2005 SX213 25/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
363912 2005 SM217 30/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
363913 2005 SA219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
363914 2005 SB220 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
363915 2005 SE221 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
363916 2005 SF231 30/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
363917 2005 SN233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
363918 2005 SY233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
363919 2005 SQ236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
363920 2005 SS244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
363921 2005 SV254 22/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
363922 2005 SZ265 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
363923 2005 SO268 24/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
363924 2005 SP269 28/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
363925 2005 SF274 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
363926 2005 ST287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
363927 2005 SW287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
363928 2005 TW4 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
363929 2005 TF6 01/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
363930 2005 TG8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363931 2005 TR49 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
363932 2005 TT53 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
363933 2005 TR54 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
363934 2005 TM64 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
363935 2005 TQ81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363936 2005 TE83 03/10/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363937 2005 TR87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
363938 2005 TV97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
363939 2005 TD106 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
363940 2005 TA112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
363941 2005 TC112 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
363942 2005 TG119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363943 2005 TC123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363944 2005 TZ126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363945 2005 TG142 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
363946 2005 TM156 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363947 2005 TE159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363948 2005 TU172 13/10/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
363949 2005 TA192 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363950 2005 TP196 08/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
363951 2005 UB3 13/10/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363952 2005 UE8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 3,9 km MPC · JPL
363953 2005 UY21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363954 2005 UX22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363955 2005 UG24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363956 2005 UR25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363957 2005 UU32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363958 2005 UP48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
363959 2005 UJ56 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363960 2005 UT58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363961 2005 UW86 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
363962 2005 UL89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363963 2005 UP91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363964 2005 UJ98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363965 2005 UN111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363966 2005 UB118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363967 2005 US120 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
363968 2005 UY126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
363969 2005 US127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
363970 2005 UD128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363971 2005 US131 24/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363972 2005 UA141 25/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
363973 2005 UV147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363974 2005 UV152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
363975 2005 UU154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363976 2005 UN158 29/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
363977 2005 UN165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
363978 2005 UJ176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
363979 2005 UA185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
363980 2005 UN198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
363981 2005 UE200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363982 2005 UO207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363983 2005 UW210 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
363984 2005 UJ216 25/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
363985 2005 UN230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363986 2005 UC231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
363987 2005 UX252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363988 2005 UD266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363989 2005 UX275 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
363990 2005 UR278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363991 2005 UX293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
363992 2005 UR308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
363993 2005 UW313 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
363994 2005 UQ315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
363995 2005 UT315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363996 2005 UL330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
363997 2005 UN346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363998 2005 UZ363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363999 2005 UB371 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364000 2005 UB382 26/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also