Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/36301–36400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36301 2000 JK21 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36302 2000 JX33 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36303 2000 JM54 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36304 2000 JY56 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36305 2000 JZ56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36306 2000 JK58 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36307 2000 JY65 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
36308 2000 KX3 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36309 2000 KS29 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36310 2000 KN31 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36311 2000 KK48 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36312 2000 KO50 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36313 2000 KE67 31/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36314 2000 LH4 04/06/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
36315 2000 LP9 05/06/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
36316 2000 LC12 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36317 2000 LL12 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36318 2000 LJ18 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
36319 2000 LO20 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36320 2000 LD23 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
36321 2000 LS23 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36322 2000 LB26 01/06/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36323 2000 LF27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
36324 2000 LT27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
36325 2000 LF29 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
36326 2000 LH29 11/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
36327 2000 LV33 04/06/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
36328 2000 LR35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
36329 Philmetzger 2000 LU35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
36330 2000 MF5 26/06/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36331 2000 MN5 26/06/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36332 2000 ND1 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
36333 2000 NV4 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36334 2000 NZ4 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36335 2000 NA5 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36336 2000 ND5 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36337 2000 NK7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
36338 2000 NN9 07/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36339 2000 NF10 07/07/2000 Ondřejov P. Kušnirák 2,8 km MPC · JPL
36340 Vaduvescu 2000 NT13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
36341 2000 NS15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
36342 2000 NX15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
36343 2000 NZ15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
36344 2000 NP19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
36345 2000 NS19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
36346 2000 NE20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
36347 2000 NT21 07/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36348 2000 NS23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
36349 2000 NZ23 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
36350 2000 NP24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
36351 2000 NW24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
36352 Erickmeza 2000 NE25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
36353 2000 NP26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
36354 2000 NE27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
36355 2000 NJ27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
36356 2000 NY28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
36357 2000 OQ2 28/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
36358 2000 OY2 29/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
36359 2000 OE3 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36360 2000 OH3 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
36361 2000 OS4 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36362 2000 OV4 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36363 2000 OB5 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36364 2000 OT5 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
36365 2000 OO9 30/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
36366 2000 OA10 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36367 2000 OF12 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36368 2000 OG12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36369 2000 OD13 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36370 2000 OT14 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36371 2000 OA16 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36372 2000 OD16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36373 2000 OJ16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36374 2000 OO16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36375 2000 OT16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36376 2000 OH17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36377 2000 OL18 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36378 2000 OL19 29/07/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36379 2000 OA24 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36380 2000 OL27 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36381 2000 OW27 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36382 2000 OC28 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36383 2000 OW28 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36384 2000 OJ31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36385 2000 OT31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36386 2000 OE32 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36387 2000 OR32 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36388 2000 OY32 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36389 2000 OT33 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36390 2000 OV39 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36391 2000 OO40 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36392 2000 OZ40 30/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36393 2000 OM42 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36394 2000 OP42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36395 2000 OS42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36396 2000 OE44 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36397 2000 OL44 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
36398 2000 OQ45 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36399 2000 OV46 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36400 2000 OE47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL