Danh sách tiểu hành tinh/361901–362000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361901 2008 GX19 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
361902 2008 GJ31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361903 2008 GH33 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
361904 2008 GJ36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361905 2008 GE38 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361906 2008 GV40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361907 2008 GK42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
361908 2008 GR47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361909 2008 GY59 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
361910 2008 GL67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
361911 2008 GK68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361912 2008 GP92 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361913 2008 GE97 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361914 2008 GH97 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
361915 2008 GW97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361916 2008 GE98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
361917 2008 GQ102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
361918 2008 GV102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361919 2008 GK103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361920 2008 GM110 01/04/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
361921 2008 GV112 13/04/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
361922 2008 GL121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
361923 2008 GS126 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
361924 2008 GW127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361925 2008 GL132 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
361926 2008 GU132 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361927 2008 GD133 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361928 2008 GC134 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361929 2008 GA135 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361930 2008 GR140 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361931 2008 GE146 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
361932 2008 HK5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361933 2008 HP7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
361934 2008 HD16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
361935 2008 HF18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
361936 2008 HO24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361937 2008 HJ27 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
361938 2008 HS33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361939 2008 HY38 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
361940 2008 HF44 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
361941 2008 HK50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361942 2008 HC52 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
361943 2008 HW52 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361944 2008 HL53 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361945 2008 HO57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361946 2008 HV58 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361947 2008 HE62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361948 2008 HK62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361949 2008 HM62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361950 2008 HD64 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
361951 2008 JO2 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
361952 2008 JM5 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361953 2008 JY5 01/05/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
361954 2008 JV6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361955 2008 JB9 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
361956 2008 JW12 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361957 2008 JC15 03/05/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
361958 2008 JR17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361959 2008 JT17 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361960 2008 JC18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361961 2008 JK18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
361962 2008 JY21 05/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
361963 2008 JZ21 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361964 2008 JC30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361965 2008 JC31 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
361966 2008 JE32 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361967 2008 JG33 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361968 2008 JN36 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361969 2008 JF37 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
361970 2008 JV37 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
361971 2008 KY1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361972 2008 KE7 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361973 2008 KC11 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361974 2008 KM12 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361975 2008 KP15 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361976 2008 KO16 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361977 2008 KS16 16/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361978 2008 KO19 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361979 2008 KB31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361980 2008 KA39 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
361981 2008 KL42 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
361982 2008 LD6 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361983 2008 LR11 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361984 2008 LK12 09/06/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 710 m MPC · JPL
361985 2008 LW13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361986 2008 LR14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
361987 2008 MB 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361988 2008 NA4 11/07/2008 Siding Spring SSS 6,6 km MPC · JPL
361989 2008 QQ15 27/08/2008 Dauban F. Kugel 2,7 km MPC · JPL
361990 2008 RA25 02/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
361991 2008 RY123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
361992 2008 SM89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361993 2008 SS127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
361994 2008 SO204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361995 2008 SQ226 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
361996 2008 SP270 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
361997 2008 SP302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
361998 2008 TS91 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
361999 2008 TV96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
362000 2008 TR117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also