Danh sách tiểu hành tinh/360901–361000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360901 2005 SV168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360902 2005 SX177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
360903 2005 SE178 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360904 2005 SB179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
360905 2005 SN188 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360906 2005 SQ200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360907 2005 SW206 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360908 2005 SL211 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360909 2005 SL221 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
360910 2005 SL222 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
360911 2005 SX235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360912 2005 ST239 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
360913 2005 SW239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360914 2005 SR263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360915 2005 SS282 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
360916 2005 SN283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
360917 2005 ST290 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360918 2005 TV14 03/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
360919 2005 TU15 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360920 2005 TT16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
360921 2005 TB20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
360922 2005 TO25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
360923 2005 TC39 01/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
360924 2005 TF43 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360925 2005 TQ54 01/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
360926 2005 TW54 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
360927 2005 TO61 03/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
360928 2005 TH66 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
360929 2005 TH104 08/10/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
360930 2005 TV109 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360931 2005 TJ119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360932 2005 TJ133 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
360933 2005 TX135 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
360934 2005 TN150 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360935 2005 TN151 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360936 2005 TZ161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360937 2005 TM168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360938 2005 TV169 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360939 2005 TN196 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
360940 2005 TO196 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
360941 2005 UY12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360942 2005 UF17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
360943 2005 UX35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360944 2005 UA38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360945 2005 UV38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360946 2005 UK39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360947 2005 UH51 23/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
360948 2005 UH54 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
360949 2005 UV55 23/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
360950 2005 UE66 22/10/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
360951 2005 UA76 03/10/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
360952 2005 UE82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360953 2005 US91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360954 2005 UN93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360955 2005 US95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
360956 2005 UR104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360957 2005 UP108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
360958 2005 US108 22/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
360959 2005 UR109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
360960 2005 UY115 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
360961 2005 UK124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
360962 2005 UF129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360963 2005 UB141 25/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
360964 2005 UB169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360965 2005 UM175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
360966 2005 UR176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360967 2005 UJ183 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360968 2005 UJ197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360969 2005 UB209 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
360970 2005 UV211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360971 2005 UP212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360972 2005 UZ230 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
360973 2005 UV235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360974 2005 UE249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
360975 2005 UK253 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
360976 2005 UQ257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360977 2005 UV266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360978 2005 UK270 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
360979 2005 UM277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360980 2005 UD291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360981 2005 UQ307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
360982 2005 UQ308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
360983 2005 UC320 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360984 2005 UT325 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360985 2005 UJ327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360986 2005 UO334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
360987 2005 UR347 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360988 2005 UQ350 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
360989 2005 UA352 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
360990 2005 UC363 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
360991 2005 UD365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360992 2005 UZ386 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
360993 2005 UF392 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360994 2005 UK395 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
360995 2005 UY421 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360996 2005 UX424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360997 2005 UM441 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
360998 2005 UD454 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
360999 2005 UU454 28/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
361000 2005 UN468 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also