Danh sách tiểu hành tinh/357001–357100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357001 1998 UK14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357002 1999 BS28 10/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
357003 1999 CX142 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
357004 1999 FU12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
357005 1999 HA2 20/04/1999 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
357006 1999 RW236 08/09/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
357007 1999 TH61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
357008 1999 TJ74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
357009 1999 TG122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357010 1999 TS161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357011 1999 UB30 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
357012 1999 VS13 02/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
357013 1999 VL89 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357014 1999 VB93 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357015 1999 VH117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357016 1999 VR130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
357017 1999 VK136 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357018 1999 VK163 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357019 1999 WH16 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
357020 1999 XU30 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
357021 1999 XT224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
357022 1999 YG3 20/12/1999 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
357023 1999 YZ3 19/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
357024 1999 YR14 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 260 m MPC · JPL
357025 2000 DR59 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
357026 2000 DV82 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
357027 2000 EU9 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357028 2000 EJ26 04/03/2000 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
357029 2000 EK131 11/03/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
357030 2000 EX152 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
357031 2000 FG6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357032 2000 HT18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
357033 2000 HN47 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
357034 2000 KR66 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
357035 2000 LD15 08/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
357036 2000 LL22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
357037 2000 NU23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
357038 2000 QH13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357039 2000 QS70 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357040 2000 QK87 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
357041 2000 QH175 31/08/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
357042 2000 RB25 01/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
357043 2000 RE90 03/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
357044 2000 SS33 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
357045 2000 SG58 24/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
357046 2000 SW79 24/09/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
357047 2000 SH180 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
357048 2000 SC193 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357049 2000 SO248 24/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
357050 2000 UJ13 22/10/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,4 km MPC · JPL
357051 2000 WW10 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
357052 2000 WV17 21/11/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357053 2000 WF36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357054 2000 WV155 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357055 2000 YJ73 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
357056 2001 MN16 27/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
357057 2001 MR28 26/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
357058 2001 OG25 23/07/2001 Palomar NEAT 340 m MPC · JPL
357059 2001 OJ37 20/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
357060 2001 OC99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
357061 2001 PH44 15/08/2001 Haleakala NEAT 840 m MPC · JPL
357062 2001 PE55 14/08/2001 Haleakala NEAT 730 m MPC · JPL
357063 2001 PO59 14/08/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
357064 2001 QY32 17/08/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
357065 2001 QS33 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
357066 2001 QK46 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357067 2001 QN69 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
357068 2001 QY89 16/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
357069 2001 QX150 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357070 2001 QH172 14/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 640 m MPC · JPL
357071 2001 QC240 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357072 2001 RG11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
357073 2001 RK20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
357074 2001 RA43 07/09/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
357075 2001 RQ53 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357076 2001 RU84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
357077 2001 RL110 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
357078 2001 RL117 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
357079 2001 RS138 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357080 2001 SE6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
357081 2001 SG37 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357082 2001 SB41 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
357083 2001 SH56 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
357084 2001 SO174 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
357085 2001 SM207 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
357086 2001 SA228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
357087 2001 SN237 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
357088 2001 SQ253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357089 2001 SX273 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357090 2001 SF299 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357091 2001 ST299 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357092 2001 SG320 21/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357093 2001 SD356 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
357094 2001 TM 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357095 2001 TD13 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357096 2001 TR18 15/10/2001 Emerald Lane L. Ball 650 m MPC · JPL
357097 2001 TL85 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
357098 2001 TN111 20/09/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
357099 2001 TG135 13/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
357100 2001 TM143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL