Danh sách tiểu hành tinh/355701–355800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355701 2008 FE58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355702 2008 FG59 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
355703 2008 FJ63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355704 Wangyinglai 2008 FW75 03/03/2008 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
355705 2008 FC88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355706 2008 FM88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355707 2008 FC89 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355708 2008 FW93 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
355709 2008 FH104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
355710 2008 FA108 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
355711 2008 FD122 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355712 2008 FL125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355713 2008 FY125 31/03/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
355714 2008 FT127 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355715 2008 FJ128 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355716 2008 FQ130 30/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
355717 2008 FJ135 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355718 2008 FY135 31/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
355719 2008 FK136 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
355720 2008 GG5 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355721 2008 GT12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355722 2008 GN23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355723 2008 GN31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
355724 2008 GX31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
355725 2008 GG35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355726 2008 GX52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355727 2008 GP60 05/04/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
355728 2008 GT69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
355729 2008 GX89 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
355730 2008 GK96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355731 2008 GR110 03/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
355732 2008 GC111 03/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
355733 2008 GA112 01/04/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
355734 2008 GF114 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
355735 2008 GQ120 12/04/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
355736 2008 GC122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355737 2008 GG143 29/03/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
355738 2008 GN144 04/04/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
355739 2008 HU 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
355740 2008 HV3 28/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
355741 2008 HX7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
355742 2008 HA9 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355743 2008 HK16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
355744 2008 HB23 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355745 2008 HS55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355746 2008 HW62 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355747 2008 HJ63 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
355748 2008 HT63 07/04/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
355749 2008 HE67 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355750 2008 HS68 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355751 2008 JO22 06/05/2008 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
355752 2008 JM35 04/05/2008 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
355753 2008 PB18 13/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 560 m MPC · JPL
355754 2008 QZ15 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
355755 2008 QS24 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
355756 2008 QL37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
355757 2008 QR41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
355758 2008 QM42 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
355759 2008 RE 01/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 940 m MPC · JPL
355760 2008 RQ10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
355761 2008 RH11 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
355762 2008 RQ21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
355763 2008 RS31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355764 2008 RM33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
355765 2008 RK37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
355766 2008 RR38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
355767 2008 RK45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
355768 2008 RY57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
355769 2008 RP62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
355770 2008 RE80 11/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
355771 2008 RD112 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
355772 2008 RQ117 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355773 2008 RR120 07/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
355774 2008 RA122 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
355775 2008 RK123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
355776 2008 RM123 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
355777 2008 RV123 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
355778 2008 RA125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
355779 2008 RY125 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
355780 2008 RR126 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
355781 2008 RZ126 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
355782 2008 RY127 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
355783 2008 RZ137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
355784 2008 RY139 07/09/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
355785 2008 SC25 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
355786 2008 SV41 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
355787 2008 SM43 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
355788 2008 SX50 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
355789 2008 SA57 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355790 2008 SZ65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355791 2008 SW85 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
355792 2008 SN88 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355793 2008 SZ93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
355794 2008 SU105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355795 2008 SM112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355796 2008 SM125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355797 2008 ST141 24/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
355798 2008 SH153 22/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
355799 2008 SO159 24/09/2008 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
355800 2008 SA165 28/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL