Danh sách tiểu hành tinh/355601–355700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355601 2008 CW202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355602 2008 CL213 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355603 2008 CH215 13/02/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
355604 2008 DO9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
355605 2008 DG13 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355606 2008 DU13 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355607 2008 DV24 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
355608 2008 DX25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
355609 2008 DC27 29/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
355610 2008 DF27 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
355611 2008 DT32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355612 2008 DD33 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355613 2008 DO33 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
355614 2008 DN34 27/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
355615 2008 DW35 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355616 2008 DT36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
355617 2008 DH37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355618 2008 DZ38 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355619 2008 DV45 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
355620 2008 DA48 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355621 2008 DS54 28/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
355622 2008 DW59 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
355623 2008 DS66 29/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
355624 2008 DW67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355625 2008 DG68 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355626 2008 DL72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355627 2008 DU83 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355628 2008 DO85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355629 2008 DZ88 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355630 2008 EB 01/03/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
355631 2008 EX 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
355632 2008 ES8 06/03/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,6 km MPC · JPL
355633 2008 EM15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355634 2008 EV17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
355635 2008 EM23 03/03/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
355636 2008 EM25 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
355637 2008 EX26 04/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
355638 2008 ES29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355639 2008 EM35 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355640 2008 EB40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355641 2008 EZ42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
355642 2008 EP43 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
355643 2008 EH44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355644 2008 EU46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
355645 2008 EO49 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
355646 2008 EF56 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355647 2008 EO57 17/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355648 2008 EA60 08/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
355649 2008 EH60 08/03/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
355650 2008 EX63 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
355651 2008 EH66 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
355652 2008 EW67 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
355653 2008 EW68 11/03/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
355654 2008 EN78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
355655 2008 EL84 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355656 2008 EB86 07/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
355657 2008 EA89 01/04/2003 Kitt Peak L. H. Wasserman 4,0 km MPC · JPL
355658 2008 ES89 10/03/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
355659 2008 EY99 06/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
355660 2008 EB110 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355661 2008 EK111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
355662 2008 EC114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355663 2008 EE114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355664 2008 EB118 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
355665 2008 EH122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355666 2008 ET122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355667 2008 EK127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355668 2008 EM129 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355669 2008 EN130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
355670 2008 ET131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
355671 2008 EK132 11/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
355672 2008 EJ137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355673 2008 EB139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
355674 2008 EB150 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355675 2008 EY153 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355676 2008 EA158 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355677 2008 EJ161 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355678 2008 EV163 02/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
355679 2008 EW165 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
355680 2008 EE169 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
355681 2008 FS2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
355682 2008 FG4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355683 2008 FE7 28/03/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,8 km MPC · JPL
355684 2008 FE10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
355685 2008 FG11 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355686 2008 FH12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355687 2008 FB16 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355688 2008 FV17 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355689 2008 FN19 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355690 2008 FR21 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355691 2008 FT26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355692 2008 FU27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
355693 2008 FM31 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355694 2008 FD34 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355695 2008 FK41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
355696 2008 FP41 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355697 2008 FC42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355698 2008 FJ44 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355699 2008 FX46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
355700 2008 FW50 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL