Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/355501–355600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355501 2007 YB3 18/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
355502 2007 YK10 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
355503 2007 YP10 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355504 2007 YS27 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355505 2007 YL45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355506 2007 YN46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
355507 2007 YX49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355508 2007 YU50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355509 2007 YB52 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355510 2007 YO57 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355511 2007 YR62 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
355512 2007 YP63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355513 2007 YX63 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355514 2007 YO65 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355515 2007 YU68 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
355516 2008 AV21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355517 2008 AC26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
355518 2008 AR27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
355519 2008 AE38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355520 2008 AO46 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355521 2008 AV47 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355522 2008 AX47 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355523 2008 AZ53 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
355524 2008 AW59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355525 2008 AK64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355526 2008 AK75 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
355527 2008 AE80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
355528 2008 AN84 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355529 2008 AZ84 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355530 2008 AX85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355531 2008 AM93 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355532 2008 AN96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355533 2008 AO100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355534 2008 AG106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355535 2008 AS107 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
355536 2008 AS108 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355537 2008 AW116 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355538 2008 AY135 11/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
355539 2008 AM136 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355540 2008 AC137 15/01/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
355541 2008 BS4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355542 2008 BX10 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355543 2008 BP13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355544 2008 BK19 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355545 2008 BK21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355546 2008 BO21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355547 2008 BD22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
355548 2008 BS24 31/01/2008 Costitx Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
355549 2008 BZ48 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
355550 2008 BQ53 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355551 2008 BW53 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
355552 2008 BC54 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
355553 2008 CQ2 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355554 2008 CH10 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
355555 2008 CY10 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355556 2008 CX11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355557 2008 CH16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
355558 2008 CB18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355559 2008 CN20 06/02/2008 Junk Bond D. Healy 2,1 km MPC · JPL
355560 2008 CU22 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355561 2008 CX27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355562 2008 CA33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355563 2008 CE37 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
355564 2008 CN41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
355565 2008 CL46 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355566 2008 CM46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355567 2008 CM59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
355568 2008 CW61 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355569 2008 CY62 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355570 2008 CW67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
355571 2008 CA76 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355572 2008 CQ76 06/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
355573 2008 CG82 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355574 2008 CR83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355575 2008 CT84 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355576 2008 CQ85 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355577 2008 CW93 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
355578 2008 CN98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355579 2008 CV98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355580 2008 CY99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355581 2008 CK103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
355582 2008 CC111 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355583 2008 CL113 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355584 2008 CV115 01/04/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
355585 2008 CE125 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355586 2008 CR127 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355587 2008 CE128 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355588 2008 CL133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
355589 2008 CY135 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
355590 2008 CK140 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
355591 2008 CV142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355592 2008 CH147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
355593 2008 CU153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355594 2008 CF168 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355595 2008 CO179 06/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
355596 2008 CF182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
355597 2008 CN185 06/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
355598 2008 CO195 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355599 2008 CF196 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
355600 2008 CF199 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL