Danh sách tiểu hành tinh/353901–354000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353901 2012 XJ53 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
353902 2012 XM53 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353903 2012 XN58 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
353904 2012 XJ67 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
353905 2012 XT76 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353906 2012 XY84 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353907 2012 XP104 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
353908 2012 XR105 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353909 2012 XB110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
353910 2012 XH116 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
353911 2012 XQ116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
353912 2012 XL118 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
353913 2012 XY120 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
353914 2012 XG122 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
353915 2012 XN125 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353916 2012 XL133 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353917 2012 XP135 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
353918 2012 XL139 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
353919 2012 XQ144 10/01/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
353920 2012 XL146 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353921 2012 XW147 20/02/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
353922 2012 XN149 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
353923 4531 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 660 m MPC · JPL
353924 6756 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 760 m MPC · JPL
353925 1199 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
353926 1101 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
353927 1992 ED2 05/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353928 1995 DW5 23/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
353929 1995 FZ10 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353930 1995 OX17 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
353931 1995 QL4 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353932 1995 WZ13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353933 1995 WM19 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353934 1995 WB36 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353935 1996 RB3 14/09/1996 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
353936 1997 EJ29 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
353937 1997 SO14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
353938 1998 QR15 23/08/1998 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
353939 1998 QH61 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
353940 1998 QG85 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
353941 1998 SD40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
353942 1998 SR176 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
353943 1998 TU29 15/10/1998 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
353944 1998 XO6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
353945 1998 YH14 20/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353946 1999 AQ28 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353947 1999 CT8 09/02/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
353948 1999 FH5 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
353949 1999 FL93 21/03/1999 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
353950 1999 RP30 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
353951 1999 RE39 06/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
353952 1999 RL84 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
353953 1999 SC21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
353954 1999 TH73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353955 1999 TG87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353956 1999 TQ232 05/10/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
353957 1999 TE264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353958 1999 TF304 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353959 1999 UC23 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353960 1999 UG40 16/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
353961 1999 VD71 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
353962 1999 VB89 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
353963 1999 VG95 04/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
353964 1999 VY152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353965 1999 WU5 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
353966 1999 XO41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353967 1999 XM136 12/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
353968 1999 XP227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353969 1999 XG244 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353970 1999 YT17 28/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
353971 2000 AE210 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
353972 2000 AD218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353973 2000 BS39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353974 2000 CY2 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353975 2000 CY58 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
353976 2000 CU107 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
353977 2000 CC142 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353978 2000 DJ32 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
353979 2000 DH97 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
353980 2000 EB1 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
353981 2000 ER9 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
353982 2000 EZ13 02/03/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
353983 2000 GM43 05/04/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
353984 2000 GN84 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
353985 2000 JW60 07/05/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
353986 2000 LV1 04/06/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
353987 2000 OQ19 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353988 2000 QD115 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
353989 2000 QJ238 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 590 m MPC · JPL
353990 2000 QB245 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 650 m MPC · JPL
353991 2000 RL19 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
353992 2000 RJ59 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
353993 2000 SU18 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
353994 2000 SL56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
353995 2000 SG70 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
353996 2000 SB106 24/09/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
353997 2000 SA184 20/09/2000 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
353998 2000 SJ210 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
353999 2000 SZ256 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354000 2000 SS329 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also