Danh sách tiểu hành tinh/352901–353000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352901 2008 YW96 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352902 2008 YV101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352903 2008 YB102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
352904 2008 YX103 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352905 2008 YF106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352906 2008 YW106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352907 2008 YH109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352908 2008 YV114 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
352909 2008 YD121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352910 2008 YQ122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352911 2008 YF124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352912 2008 YY135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352913 2008 YW138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
352914 2008 YH139 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
352915 2008 YA142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352916 2008 YB145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352917 2008 YJ145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352918 2008 YX153 21/12/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
352919 2008 YM157 23/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 860 m MPC · JPL
352920 2008 YS157 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352921 2008 YX159 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
352922 2008 YF165 31/12/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
352923 2008 YA167 19/12/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
352924 2008 YR167 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352925 2008 YL169 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
352926 2008 YG170 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
352927 2008 YG171 28/12/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
352928 2009 AK2 06/01/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 1,4 km MPC · JPL
352929 2009 AK13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352930 2009 AA25 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
352931 2009 AR26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352932 2009 AX27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352933 2009 AU28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
352934 2009 AJ30 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352935 2009 AJ33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352936 2009 AG36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352937 2009 AM36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352938 2009 AJ44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
352939 2009 AY44 02/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
352940 2009 AJ45 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
352941 2009 AL45 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352942 2009 AT49 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
352943 2009 BB7 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
352944 2009 BS7 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
352945 2009 BL10 21/01/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,8 km MPC · JPL
352946 2009 BP11 20/01/2009 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
352947 2009 BU12 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
352948 2009 BM13 22/01/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
352949 2009 BJ15 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
352950 2009 BA17 17/01/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
352951 2009 BC20 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352952 2009 BU22 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352953 2009 BA24 02/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
352954 2009 BB24 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352955 2009 BS27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352956 2009 BJ35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
352957 2009 BM35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
352958 2009 BC36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352959 2009 BP38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
352960 2009 BT40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
352961 2009 BE41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352962 2009 BX45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
352963 2009 BA46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
352964 2009 BG48 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
352965 2009 BN48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352966 2009 BS48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352967 2009 BG49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
352968 2009 BN54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
352969 2009 BQ54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
352970 2009 BF59 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
352971 2009 BV61 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352972 2009 BG64 20/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
352973 2009 BS64 20/01/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
352974 2009 BV65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352975 2009 BA67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
352976 2009 BB67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352977 2009 BK67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
352978 2009 BA75 21/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
352979 2009 BJ75 21/01/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
352980 2009 BP75 23/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
352981 2009 BQ76 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
352982 2009 BO79 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
352983 2009 BP82 20/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
352984 2009 BN93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352985 2009 BG95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
352986 2009 BA99 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
352987 2009 BY99 28/01/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
352988 2009 BF101 29/01/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
352989 2009 BG103 30/01/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
352990 2009 BV103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
352991 2009 BU104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
352992 2009 BN108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
352993 2009 BR108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352994 2009 BO111 28/01/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
352995 2009 BZ111 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
352996 2009 BV112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
352997 2009 BM116 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352998 2009 BC121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
352999 2009 BL125 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353000 2009 BQ125 28/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also