Danh sách tiểu hành tinh/352601–352700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
352601 2008 ER56 07/03/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
352602 2008 EN69 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
352603 2008 EK79 08/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
352604 2008 ES87 10/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
352605 2008 EH90 14/03/2008 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
352606 2008 ET90 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
352607 2008 EX92 06/03/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
352608 2008 EX93 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
352609 2008 EA94 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 5,6 km MPC · JPL
352610 2008 EF97 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
352611 2008 EE101 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
352612 2008 EH136 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352613 2008 EC138 11/03/2008 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
352614 2008 EM146 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
352615 2008 EA152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
352616 2008 EX168 13/03/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
352617 2008 FE1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
352618 2008 FQ1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
352619 2008 FV2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352620 2008 FG3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
352621 2008 FO6 30/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
352622 2008 FA7 30/03/2008 Skylive F. Tozzi 4,5 km MPC · JPL
352623 2008 FH7 30/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352624 2008 FQ11 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
352625 2008 FA16 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352626 2008 FT33 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
352627 2008 FD40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
352628 2008 FA41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
352629 2008 FF78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
352630 2008 FX89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
352631 2008 FH115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
352632 2008 FJ122 30/03/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,6 km MPC · JPL
352633 2008 GM31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352634 2008 GB64 05/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
352635 2008 GK88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
352636 2008 GW89 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
352637 2008 GW108 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
352638 2008 GY110 03/04/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
352639 2008 GZ110 03/04/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
352640 2008 GE111 12/04/2008 Dauban F. Kugel 3,9 km MPC · JPL
352641 2008 HA62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
352642 2008 JM 02/05/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
352643 2008 JB32 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
352644 2008 KQ36 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352645 2008 LW2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
352646 Blumbahs 2008 OZ1 25/07/2008 Baldone K. Černis, I. Eglītis 940 m MPC · JPL
352647 2008 OD14 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
352648 2008 OA18 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
352649 2008 OQ22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
352650 2008 PF9 07/08/2008 Dauban F. Kugel 780 m MPC · JPL
352651 2008 QA9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
352652 2008 QR10 26/08/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
352653 2008 QE17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
352654 2008 QJ24 25/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 770 m MPC · JPL
352655 2008 QX28 31/08/2008 Moletai Molėtai Obs. 13 km MPC · JPL
352656 2008 QR29 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
352657 2008 QS33 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
352658 2008 QZ33 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
352659 2008 RE2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
352660 2008 RX3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
352661 2008 RY5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
352662 2008 RM14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
352663 2008 RZ16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352664 2008 RC23 04/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
352665 2008 RW56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352666 2008 RZ58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
352667 2008 RA69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
352668 2008 RQ72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
352669 2008 RN77 06/09/2008 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
352670 2008 RU87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352671 2008 RC95 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
352672 2008 RK99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
352673 2008 RZ100 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352674 2008 RR101 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352675 2008 RO106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
352676 2008 RO107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
352677 2008 RQ107 08/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
352678 2008 RG109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
352679 2008 RR111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
352680 2008 RL136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
352681 2008 SS3 22/09/2008 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
352682 2008 ST5 22/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
352683 2008 SU5 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
352684 2008 SU8 22/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
352685 2008 SP28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
352686 2008 SV29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
352687 2008 SY35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
352688 2008 SE46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
352689 2008 SM60 20/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
352690 2008 SR74 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
352691 2008 SH84 27/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 790 m MPC · JPL
352692 2008 SS85 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
352693 2008 SQ88 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
352694 2008 SB100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
352695 2008 SE105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352696 2008 SP105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
352697 2008 SE106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
352698 2008 SA107 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
352699 2008 SO117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
352700 2008 SV118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL