Danh sách tiểu hành tinh/350401–350500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350401 2012 VT30 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350402 2012 VL31 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350403 2012 VG32 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350404 2012 VN32 12/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
350405 2012 VO32 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
350406 2012 VE35 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350407 2012 VO36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
350408 2012 VS38 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350409 2012 VP39 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
350410 2012 VO40 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350411 2012 VS41 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350412 2012 VN54 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350413 2012 VT56 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
350414 2012 VH59 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
350415 2012 VN60 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350416 2012 VF61 08/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
350417 2012 VH62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
350418 2012 VP63 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
350419 2012 VO64 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
350420 2012 VT65 20/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350421 2012 VF72 13/02/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
350422 2012 VK72 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
350423 2012 VO72 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350424 2012 VU72 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
350425 2012 VX73 26/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
350426 2012 VC75 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350427 2012 VJ80 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350428 2012 VQ82 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
350429 2012 VY82 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350430 2012 VO83 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350431 2012 VG84 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
350432 2012 VO84 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
350433 2012 VV85 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350434 2012 VH91 19/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
350435 2012 VO91 14/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
350436 2012 VT96 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350437 2012 WK 25/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
350438 2012 WM 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
350439 2012 WF1 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
350440 2012 WW7 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
350441 5073 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
350442 1979 ME2 23/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
350443 1993 TA26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 820 m MPC · JPL
350444 1994 XZ1 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
350445 1995 CC6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350446 1995 FJ4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350447 1995 SQ73 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350448 1995 UN31 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350449 1995 YC12 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350450 1996 ET13 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
350451 1996 RH6 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
350452 1996 TZ34 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
350453 1996 XM14 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350454 1997 GW17 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350455 1997 SB5 27/09/1997 Mount Hopkins C. W. Hergenrother 560 m MPC · JPL
350456 1997 TW10 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
350457 1997 UZ15 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350458 1997 WK6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
350459 1998 FQ8 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350460 1998 HC 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
350461 1998 HE9 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
350462 1998 KG3 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 140 m MPC · JPL
350463 1998 QA 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
350464 1998 QN47 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350465 1998 QM111 27/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350466 1998 SR68 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
350467 1998 SV113 26/09/1998 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
350468 1998 TF1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350469 1998 TO36 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
350470 1998 WX35 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
350471 1998 WC37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
350472 1998 YS13 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
350473 1999 DG1 17/02/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350474 1999 FH20 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
350475 1999 RO70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350476 1999 RH73 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350477 1999 RP164 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350478 1999 RN211 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
350479 1999 RT241 14/09/1999 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
350480 1999 SB 16/09/1999 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
350481 1999 TL2 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
350482 1999 TS29 30/09/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
350483 1999 TM72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350484 1999 TP109 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350485 1999 TY120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
350486 1999 TV125 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
350487 1999 TL137 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
350488 1999 TF152 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350489 1999 UR11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
350490 1999 UG29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350491 1999 VW8 09/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 1,2 km MPC · JPL
350492 1999 VP38 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350493 1999 VL41 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350494 1999 VB77 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350495 1999 VC111 09/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350496 1999 VE133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350497 1999 VB145 13/11/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
350498 1999 VQ175 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350499 1999 VE197 02/11/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
350500 1999 VE207 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL