Danh sách tiểu hành tinh/350001–350100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350001 2010 GX98 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
350002 2010 GA101 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350003 2010 GH104 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
350004 2010 GJ127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350005 2010 GU135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350006 2010 GR147 15/04/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
350007 2010 GG156 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
350008 2010 GW157 12/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350009 2010 HX23 26/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
350010 2010 HP68 27/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
350011 2010 HJ74 28/04/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
350012 2010 HX77 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350013 2010 HQ107 23/04/2010 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
350014 2010 JX14 05/05/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
350015 2010 JG31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350016 2010 JA38 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350017 2010 JD40 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
350018 2010 JL40 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350019 2010 JZ40 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
350020 2010 JO74 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
350021 2010 JW75 19/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
350022 2010 JN77 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
350023 2010 JW82 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350024 2010 JO112 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
350025 2010 JX115 22/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
350026 2010 JG116 09/05/2010 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
350027 2010 JH121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
350028 2010 JP146 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
350029 2010 JR147 21/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350030 2010 JN150 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
350031 2010 JU150 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
350032 2010 JH151 17/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
350033 2010 JP153 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350034 2010 JQ163 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
350035 2010 JW169 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
350036 2010 JV173 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
350037 2010 JR177 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
350038 2010 KW14 17/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
350039 2010 KQ40 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
350040 2010 KK62 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
350041 2010 KN117 19/05/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
350042 2010 KP121 23/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
350043 2010 KK129 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
350044 2010 LV44 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
350045 2010 LT106 01/06/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
350046 2010 NV117 11/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
350047 2010 OA7 16/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
350048 2010 OG30 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350049 2010 OE91 13/06/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
350050 2010 PP5 01/08/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
350051 2010 PH25 05/08/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
350052 2010 PQ38 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
350053 2010 PE49 07/08/2010 WISE WISE 9,0 km MPC · JPL
350054 2010 RN37 13/09/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
350055 2010 RE38 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
350056 2010 RU39 29/09/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
350057 2010 RZ179 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
350058 2010 SZ6 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
350059 2010 TA143 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
350060 2010 VV114 04/11/2010 Les Engarouines L. Bernasconi 12 km MPC · JPL
350061 2010 VX141 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
350062 2011 AN10 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
350063 2011 EA74 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
350064 2011 FS106 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
350065 2011 GT9 18/09/1996 Prescott P. G. Comba 900 m MPC · JPL
350066 2011 GF12 27/08/2005 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
350067 2011 GP85 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
350068 2011 HQ2 23/08/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
350069 2011 HJ23 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
350070 2011 HP39 09/07/2008 Črni Vrh J. Skvarč 940 m MPC · JPL
350071 2011 HQ75 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
350072 2011 HX75 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350073 2011 HX76 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
350074 2011 HM80 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
350075 2011 HW95 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
350076 2011 JO3 14/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
350077 2011 JQ3 02/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
350078 2011 JX9 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
350079 2011 JL15 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
350080 2011 JU28 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
350081 2011 JR29 17/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
350082 2011 KU1 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
350083 2011 KH2 06/09/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
350084 2011 KS3 21/05/1990 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
350085 2011 KF15 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
350086 2011 KL21 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
350087 2011 KW23 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
350088 2011 KJ24 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
350089 2011 KZ26 13/08/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
350090 2011 KN34 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
350091 2011 LC14 07/07/1997 Caussols ODAS 980 m MPC · JPL
350092 2011 MC1 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
350093 2011 MK1 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350094 2011 MG9 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350095 2011 NG1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
350096 2011 NT1 05/03/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
350097 2011 OQ1 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
350098 2011 OY15 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
350099 2011 OG16 23/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
350100 2011 OA22 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL