Danh sách tiểu hành tinh/348101–348200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
348101 2003 YL12 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
348102 2003 YE28 17/12/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
348103 2003 YN32 18/12/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
348104 2003 YF38 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
348105 2003 YK40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
348106 2003 YU44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348107 2003 YH64 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348108 2003 YP68 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
348109 2003 YY68 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
348110 2003 YV112 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
348111 2003 YC119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
348112 2003 YG128 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
348113 2003 YB131 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
348114 2003 YM138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
348115 2003 YA142 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348116 2003 YK148 29/12/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
348117 2003 YJ154 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
348118 2003 YH171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
348119 2003 YS172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348120 2004 AY3 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
348121 2004 AB24 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
348122 2004 AD26 13/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
348123 2004 BO 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
348124 2004 BY2 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
348125 2004 BQ13 17/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
348126 2004 BM16 16/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
348127 2004 BG30 18/01/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
348128 2004 BN34 19/01/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
348129 2004 BZ39 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
348130 2004 BV80 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
348131 2004 BG89 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
348132 2004 BU91 25/01/2004 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
348133 2004 BD97 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
348134 2004 BD106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
348135 2004 BW110 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
348136 2004 BJ133 17/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
348137 2004 BF137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
348138 2004 BM142 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
348139 2004 BG162 18/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
348140 2004 CH17 11/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
348141 2004 CO20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
348142 2004 CD57 17/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
348143 2004 CF83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
348144 2004 CG84 12/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
348145 2004 CH85 14/02/2004 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
348146 2004 CZ86 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
348147 2004 CW126 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
348148 2004 DG28 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
348149 2004 DH42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
348150 2004 DP57 23/02/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
348151 2004 FS18 26/03/2004 Kitt Peak DLS 680 m MPC · JPL
348152 2004 FO128 27/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
348153 2004 GO9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
348154 2004 GP11 12/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
348155 2004 GU16 10/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
348156 2004 GE58 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
348157 2004 GR77 15/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
348158 2004 HT1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
348159 2004 HN25 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348160 2004 HF37 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
348161 2004 HJ45 21/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
348162 2004 HN55 24/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
348163 2004 HN62 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
348164 2004 HY63 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
348165 2004 JX7 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
348166 2004 JM16 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
348167 2004 JS29 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348168 2004 JT29 15/05/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
348169 2004 JQ30 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
348170 2004 JJ33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
348171 2004 LE28 13/06/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
348172 2004 MY7 29/06/2004 Wrightwood J. W. Young 660 m MPC · JPL
348173 2004 NE7 11/07/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
348174 2004 NO7 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
348175 2004 NU10 09/07/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
348176 2004 NQ22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
348177 2004 NA33 13/07/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
348178 2004 OW9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
348179 2004 OB13 29/07/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
348180 2004 PO10 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
348181 2004 PC29 06/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
348182 2004 PU29 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
348183 2004 PZ30 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
348184 2004 PZ32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
348185 2004 PR46 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
348186 2004 PE54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
348187 2004 PZ57 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
348188 2004 PT58 09/08/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
348189 2004 PP62 10/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
348190 2004 PS73 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
348191 2004 PX73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
348192 2004 PP88 11/08/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
348193 2004 PE115 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
348194 2004 QG10 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
348195 2004 QV18 21/08/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
348196 2004 QA19 21/08/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
348197 2004 QP26 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
348198 2004 RZ26 06/09/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
348199 2004 RC27 06/09/2004 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
348200 2004 RX31 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL