Danh sách tiểu hành tinh/34701–34800

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34701 2001 OZ57 19/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
34702 2001 OW62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
34703 2001 OZ67 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
34704 2001 OS80 29/07/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34705 2001 OA81 29/07/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34706 2001 OP83 27/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
34707 2001 OU86 28/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
34708 Grasset 2001 OG95 29/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
34709 2001 OW96 25/07/2001 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
34710 2001 OS97 25/07/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
34711 2001 OV97 25/07/2001 Haleakala NEAT 9,8 km MPC · JPL
34712 2001 ON103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
34713 2001 OO103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
34714 2001 OB105 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
34715 2001 PO12 12/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
34716 Guzzo 2001 PC14 14/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,4 km MPC · JPL
34717 Mirkovilli 2001 PD14 14/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,6 km MPC · JPL
34718 Cantagalli 2001 PR28 14/08/2001 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 7,9 km MPC · JPL
34719 2001 PW47 13/08/2001 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
34720 2001 PH54 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
34721 2001 QH5 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34722 2001 QF9 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
34723 2001 QV14 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
34724 2001 QM18 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
34725 2001 QJ19 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34726 2001 QA25 16/08/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
34727 2001 QV28 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34728 2001 QM30 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
34729 2001 QJ42 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34730 2001 QO45 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34731 2001 QU47 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34732 2001 QD48 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34733 2001 QY52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
34734 2001 QS64 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34735 2001 QA69 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34736 2001 QG69 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34737 2001 QC71 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34738 Hulbert 2001 QV71 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 2,1 km MPC · JPL
34739 2001 QO75 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34740 2001 QJ77 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34741 2001 QM77 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
34742 2001 QD79 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
34743 2001 QE80 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34744 2001 QS86 16/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
34745 2001 QV90 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
34746 Thoon 2001 QE91 22/08/2001 Socorro LINEAR 62 km MPC · JPL
34747 2001 QC92 19/08/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34748 2001 QN93 22/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34749 2001 QU93 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
34750 2001 QB97 17/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34751 2001 QO100 22/08/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
34752 2001 QU105 23/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34753 Zdeněkmatyáš 2001 QU110 24/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
34754 2001 QG111 25/08/2001 Fountain Hills C. W. Juels 5,0 km MPC · JPL
34755 2001 QW120 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34756 2001 QL139 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34757 2001 QX139 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
34758 2001 QH148 20/08/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
34759 2001 QL151 23/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
34760 2001 QR152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,7 km MPC · JPL
34761 2001 QM179 28/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
34762 2001 QP180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
34763 2001 QV189 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34764 2001 QZ197 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
34765 2001 QG199 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
34766 2001 QP200 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34767 2001 QV201 22/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
34768 2001 QK221 24/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
34769 2001 QB236 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
34770 2001 QJ243 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34771 2001 QO252 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34772 2001 QU257 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34773 2001 QL260 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
34774 2001 QX261 25/08/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34775 2001 QL263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
34776 2001 QC269 20/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
34777 2001 RH 06/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
34778 Huhunglick 2001 RV6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
34779 Chungchiyung 2001 RW11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
34780 2001 RB56 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34781 2001 RK63 12/09/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34782 2001 RV72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
34783 2001 RB75 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
34784 2001 RS77 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34785 2001 RG87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 29 km MPC · JPL
34786 2001 RS87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
34787 2001 RG109 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
34788 2001 RE114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34789 2001 SC2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
34790 2001 SA4 16/09/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
34791 Ericcraine 2001 SU4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
34792 2001 SE10 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
34793 2001 SO12 16/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34794 2001 SS25 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
34795 2001 SB34 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
34796 2001 SW35 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34797 2001 SK38 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34798 2001 SD45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
34799 2001 SQ48 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34800 2001 SD59 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL