Danh sách tiểu hành tinh/344701–344800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344701 2003 SW427 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344702 2003 SG432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344703 2003 TP13 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
344704 2003 TU14 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344705 2003 TU20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
344706 2003 TS33 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344707 2003 TJ44 02/10/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
344708 2003 TC48 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
344709 2003 TG54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344710 2003 TT54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344711 2003 TA57 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344712 2003 UZ6 16/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344713 2003 UW14 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344714 2003 UZ18 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
344715 2003 UX21 22/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 2,5 km MPC · JPL
344716 2003 UE48 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344717 2003 UT65 16/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
344718 2003 UL69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344719 2003 UN73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344720 2003 UJ76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
344721 2003 UO76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
344722 2003 UY80 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
344723 2003 UD101 20/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
344724 2003 UV104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344725 2003 UN105 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344726 2003 UH117 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344727 2003 UB119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344728 2003 UO124 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344729 2003 UQ125 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344730 2003 UU131 19/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
344731 2003 UM137 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344732 2003 UO138 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
344733 2003 UX139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
344734 2003 UQ141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
344735 2003 UF150 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344736 2003 UQ153 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
344737 2003 UC160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
344738 2003 UB164 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344739 2003 UF198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344740 2003 UE205 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344741 2003 UT215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344742 2003 UW225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
344743 2003 UA233 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344744 2003 UX241 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344745 2003 UO244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344746 2003 UG245 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344747 2003 UA277 30/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
344748 2003 UT284 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
344749 2003 UX289 26/09/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
344750 2003 UO317 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
344751 2003 UT319 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
344752 2003 US324 17/10/2003 Apache Point SDSS 920 m MPC · JPL
344753 2003 UT326 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
344754 2003 UQ371 23/07/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
344755 2003 VL2 04/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344756 2003 VO2 14/11/2003 Palomar NEAT 250 m MPC · JPL
344757 2003 WK20 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344758 2003 WG29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344759 2003 WW29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
344760 2003 WM43 18/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
344761 2003 WO44 19/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344762 2003 WU61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344763 2003 WD62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344764 2003 WQ69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
344765 2003 WW71 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
344766 2003 WE87 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344767 2003 WW92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
344768 2003 WT94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
344769 2003 WH97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
344770 2003 WQ102 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344771 2003 WP106 21/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
344772 2003 WQ123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344773 2003 WK149 24/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
344774 2003 WS149 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
344775 2003 WP154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344776 2003 WX166 18/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
344777 2003 WU170 21/11/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
344778 2003 WT190 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
344779 2003 WA193 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
344780 2003 WA194 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344781 2003 XT1 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344782 2003 XM5 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
344783 2003 XL8 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
344784 2003 XQ18 15/12/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
344785 2003 XA23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
344786 2003 XJ31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
344787 2003 XM33 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344788 2003 XG34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344789 2003 XU38 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
344790 2003 YE67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344791 2003 YQ79 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
344792 2003 YA87 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344793 2003 YT103 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
344794 2003 YQ120 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344795 2003 YK134 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344796 2003 YS148 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344797 2003 YB149 29/12/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
344798 2003 YY150 29/12/2003 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
344799 2003 YJ165 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
344800 2003 YE179 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL