Danh sách tiểu hành tinh/34401–34500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34401 2000 RS83 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34402 2000 RW84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
34403 2000 RP85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
34404 2000 RZ85 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34405 2000 RU86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
34406 2000 RD92 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34407 2000 RD93 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
34408 2000 RX94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
34409 2000 RB95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
34410 2000 RT95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
34411 2000 RR96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
34412 2000 RG100 05/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34413 2000 RS101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
34414 MacLennan 2000 RQ103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
34415 2000 RV103 06/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34416 2000 RV104 06/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34417 2000 RE105 07/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34418 2000 SO3 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34419 Corning 2000 SA7 20/09/2000 Elmira A. J. Cecce 3,3 km MPC · JPL
34420 Peterpau 2000 SC7 23/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,5 km MPC · JPL
34421 2000 SA12 20/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34422 2000 SX14 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34423 2000 SF20 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34424 Utashima 2000 SA21 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 4,9 km MPC · JPL
34425 2000 SP22 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
34426 2000 SS22 20/09/2000 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
34427 2000 SN23 26/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
34428 2000 SA27 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34429 2000 SC27 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34430 2000 SJ29 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
34431 2000 SZ33 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34432 2000 SF36 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34433 2000 SE37 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34434 2000 SE39 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34435 2000 SR39 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
34436 2000 SE40 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34437 2000 SF43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,2 km MPC · JPL
34438 2000 SV44 26/09/2000 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,5 km MPC · JPL
34439 2000 SG45 21/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
34440 2000 SV46 23/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
34441 2000 SZ60 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34442 2000 SS64 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
34443 2000 ST70 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34444 2000 SW73 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34445 2000 SX73 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34446 2000 SN74 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34447 2000 SU74 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34448 2000 SC78 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34449 2000 SJ79 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
34450 2000 SZ80 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34451 2000 SY82 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34452 2000 SS83 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34453 2000 SG84 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34454 2000 SB86 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
34455 2000 SW87 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34456 2000 SG88 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34457 2000 SW88 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34458 2000 ST90 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34459 2000 SC91 22/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
34460 2000 SV91 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34461 2000 SC95 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34462 2000 SD95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34463 2000 SB101 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34464 2000 SC101 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34465 2000 SD102 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34466 2000 SN105 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
34467 2000 SC108 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34468 2000 SS109 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34469 2000 SM110 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34470 2000 SV113 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
34471 2000 SE115 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34472 2000 ST115 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34473 2000 SC116 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34474 2000 SJ116 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34475 2000 SC118 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34476 2000 SX118 24/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34477 2000 SJ120 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
34478 2000 SR120 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34479 2000 ST120 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34480 2000 SW121 24/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
34481 2000 SF122 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34482 2000 SX122 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
34483 2000 SW123 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34484 2000 SR124 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34485 2000 SF128 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
34486 2000 ST131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
34487 2000 SE133 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34488 2000 SO135 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
34489 2000 SE136 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34490 2000 SO137 23/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34491 2000 SB138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34492 2000 SP139 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
34493 2000 SR139 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34494 2000 SE144 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34495 2000 SX146 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34496 2000 SF147 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34497 2000 SJ147 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34498 2000 SF149 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34499 2000 SL150 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34500 2000 SW154 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL