Danh sách tiểu hành tinh/34501–34600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34501 2000 SC155 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34502 2000 SE157 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
34503 2000 SJ157 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34504 2000 SJ158 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34505 2000 SR160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34506 2000 SO172 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34507 2000 SE174 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34508 2000 SU174 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34509 2000 SH175 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34510 2000 SJ175 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34511 2000 SK175 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34512 2000 SE178 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34513 2000 SQ178 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34514 2000 SQ180 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34515 2000 SD182 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
34516 2000 SF182 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
34517 2000 SC185 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
34518 2000 SD185 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
34519 2000 SJ186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
34520 2000 SC187 21/09/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
34521 2000 SA191 24/09/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
34522 2000 SH192 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34523 2000 SU194 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34524 2000 SZ195 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34525 2000 SQ205 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34526 2000 SY205 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
34527 2000 SQ208 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34528 2000 SW211 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34529 2000 SD212 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34530 2000 ST212 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34531 2000 SY212 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34532 2000 SO213 25/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
34533 2000 SS213 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34534 2000 SL216 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34535 2000 SR220 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
34536 2000 SJ221 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34537 2000 SW221 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34538 2000 SA222 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
34539 2000 SL223 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34540 2000 SW225 27/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34541 2000 SB228 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34542 2000 SC228 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34543 Davidbriggs 2000 SM229 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34544 2000 SP233 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34545 2000 SB234 21/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34546 2000 SG234 21/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
34547 2000 SH234 21/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
34548 2000 SY237 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34549 2000 SA238 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
34550 2000 SU238 26/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34551 2000 SJ242 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
34552 2000 SV242 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
34553 2000 SV246 24/09/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
34554 2000 ST251 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
34555 2000 SE262 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34556 2000 SX265 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34557 2000 SE270 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34558 2000 SM270 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34559 2000 SN272 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
34560 2000 SF280 28/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
34561 2000 SQ285 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34562 2000 SW287 26/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
34563 2000 SS290 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34564 2000 SN292 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34565 2000 SY292 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34566 2000 SE294 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
34567 2000 SR297 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34568 2000 SP305 30/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34569 2000 ST306 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
34570 2000 SZ307 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34571 2000 SA308 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34572 2000 SY310 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34573 2000 SG316 30/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
34574 2000 SW319 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34575 2000 SH327 29/09/2000 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
34576 2000 SA329 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34577 2000 SP336 26/09/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
34578 2000 SL338 25/09/2000 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
34579 2000 SR339 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
34580 2000 SA343 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34581 2000 SC348 20/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34582 2000 SH348 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34583 2000 SN351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
34584 2000 SX351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
34585 2000 SJ352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
34586 2000 SK352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
34587 2000 SA357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
34588 2000 TL 02/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,7 km MPC · JPL
34589 2000 TO2 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34590 2000 TS2 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34591 2000 TB15 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
34592 2000 TM17 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34593 2000 TD19 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
34594 2000 TP24 02/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34595 2000 TR29 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34596 2000 TB34 04/10/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,7 km MPC · JPL
34597 2000 TO36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
34598 2000 TC38 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
34599 2000 TV39 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34600 2000 TY39 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL