Danh sách tiểu hành tinh/342501–342600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342501 2008 UT174 24/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
342502 2008 UN176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342503 2008 UE181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342504 2008 UB183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342505 2008 UW183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342506 2008 UL185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342507 2008 UP185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342508 2008 UW185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342509 2008 UC186 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342510 2008 UH186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342511 2008 UQ186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342512 2008 UE191 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342513 2008 UF191 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342514 2008 UE197 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342515 2008 UL198 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342516 2008 UA199 27/10/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
342517 2008 UM199 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
342518 2008 UY199 31/10/2008 Sandlot G. Hug 2,9 km MPC · JPL
342519 2008 UA201 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
342520 2008 UW201 31/10/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
342521 2008 UA203 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342522 2008 UX203 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
342523 2008 UK204 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342524 2008 UQ204 27/10/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
342525 2008 UG205 27/10/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
342526 2008 UZ205 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
342527 2008 UH206 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342528 2008 UW208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342529 2008 UH209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342530 2008 UK214 24/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
342531 2008 UB215 10/10/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
342532 2008 UF216 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342533 2008 UU217 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342534 2008 UE218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342535 2008 UO218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342536 2008 UQ218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342537 2008 UR219 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342538 2008 UT220 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342539 2008 UR222 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342540 2008 UA223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342541 2008 UC223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
342542 2008 UY225 25/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
342543 2008 UC227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342544 2008 UD227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342545 2008 US227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342546 2008 UG228 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342547 2008 UR230 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342548 2008 US232 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342549 2008 UM233 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342550 2008 UO236 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
342551 2008 UA239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342552 2008 UV240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342553 2008 UV241 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342554 2008 UN242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342555 2008 UO242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342556 2008 UT244 26/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
342557 2008 UN245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342558 2008 UW245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342559 2008 UT247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342560 2008 UG248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342561 2008 UL250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342562 2008 UB251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342563 2008 UG251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342564 2008 US251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342565 2008 UP252 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342566 2008 UM254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342567 2008 UW254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342568 2008 UK255 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
342569 2008 UX255 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342570 2008 UY257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
342571 2008 UH259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342572 2008 UQ259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342573 2008 UN261 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342574 2008 UB262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342575 2008 UC264 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342576 2008 UP264 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342577 2008 UV266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342578 2008 UW266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342579 2008 UR267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342580 2008 UK268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342581 2008 UG269 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342582 2008 UP270 28/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
342583 2008 UF273 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
342584 2008 UG277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342585 2008 UO278 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
342586 2008 UQ279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342587 2008 UU283 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342588 2008 UQ288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
342589 2008 UH289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342590 2008 UB292 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342591 2008 UH300 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342592 2008 UP300 29/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
342593 2008 UF301 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342594 2008 UF302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342595 2008 UM302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342596 2008 UP302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
342597 2008 UQ303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342598 2008 UE308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342599 2008 UT308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342600 2008 UW310 30/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL