Danh sách tiểu hành tinh/342401–342500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342401 2008 UG54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
342402 2008 UY54 20/10/2008 Lulin LUSS 1,7 km MPC · JPL
342403 2008 UD56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342404 2008 UQ56 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342405 2008 UX56 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
342406 2008 UL57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342407 2008 UG58 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342408 2008 UM58 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342409 2008 UP58 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342410 2008 UD59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342411 2008 UJ65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342412 2008 UL65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342413 2008 UH66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342414 2008 UW66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
342415 2008 UP67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
342416 2008 UM70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342417 2008 UO70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342418 2008 UG71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342419 2008 UK72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342420 2008 UM72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
342421 2008 UW73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342422 2008 US75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342423 2008 UG76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342424 2008 UB77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342425 2008 UP77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342426 2008 UA80 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342427 2008 UM84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342428 2008 UG87 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342429 2008 UP87 23/10/2008 Lulin LUSS 1,3 km MPC · JPL
342430 2008 UN89 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342431 Hilo 2008 UQ90 25/10/2008 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,3 km MPC · JPL
342432 2008 UC91 29/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
342433 2008 UU92 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
342434 2008 UE93 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
342435 2008 UL93 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
342436 2008 UT93 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
342437 2008 UA94 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342438 2008 UH94 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342439 2008 UN94 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
342440 2008 UR94 28/10/2008 Kachina J. Hobart 1,8 km MPC · JPL
342441 2008 UR95 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342442 2008 UY95 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342443 2008 UE98 26/10/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
342444 2008 UJ98 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
342445 2008 UR98 26/10/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
342446 2008 UU98 25/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
342447 2008 UA99 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
342448 2008 UA100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
342449 2008 UE101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342450 2008 UF110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342451 2008 US110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
342452 2008 UW110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
342453 2008 UA111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342454 2008 UG111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
342455 2008 UA112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342456 2008 UP112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342457 2008 UQ112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342458 2008 UF115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342459 2008 UO115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342460 2008 UE116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342461 2008 UH119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
342462 2008 UH121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342463 2008 UK122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342464 2008 UY122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342465 2008 UB123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342466 2008 UC123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342467 2008 UD124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342468 2008 UU124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342469 2008 UH125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342470 2008 UM126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
342471 2008 UU127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342472 2008 UE129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342473 2008 UB137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
342474 2008 UJ140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342475 2008 UB142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342476 2008 UA143 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342477 2008 UR144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342478 2008 UD147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342479 2008 UG147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342480 2008 UL147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342481 2008 UG148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342482 2008 UX148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342483 2008 UP150 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342484 2008 UG151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
342485 2008 UN153 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342486 2008 UC158 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342487 2008 UP158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
342488 2008 UW158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342489 2008 UV159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342490 2008 UM160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342491 2008 UK162 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342492 2008 UM163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342493 2008 UB166 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342494 2008 UW169 24/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
342495 2008 UD170 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
342496 2008 UQ171 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342497 2008 UL172 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342498 2008 UQ172 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342499 2008 UD173 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342500 2008 UX173 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL