Danh sách tiểu hành tinh/341501–341600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341501 2007 TX403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341502 2007 TN405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341503 2007 TO405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341504 2007 TQ405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341505 2007 TV405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341506 2007 TG408 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
341507 2007 TB410 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
341508 2007 TC410 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
341509 2007 TD414 15/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
341510 2007 TP418 07/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
341511 2007 TS418 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341512 2007 TC419 10/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341513 2007 TB420 09/10/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
341514 2007 TB421 11/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341515 2007 TF425 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341516 2007 TR426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341517 2007 TL427 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341518 2007 TU427 10/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341519 2007 TD429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341520 Mors-Somnus 341520|Mors-Somnus}} 14/10/2007 Mauna Kea S. S. Sheppard, C. Trujillo 212 km MPC · JPL
341521 2007 TG432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341522 2007 TL432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341523 2007 TT432 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
341524 2007 TL434 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341525 2007 TU435 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341526 2007 TT440 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
341527 2007 TF441 12/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
341528 2007 TR441 07/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341529 2007 TT442 09/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341530 2007 TC443 11/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
341531 2007 TQ443 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
341532 2007 TR443 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341533 2007 TX444 16/10/2002 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
341534 2007 TY444 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341535 2007 TO445 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
341536 2007 TT445 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341537 2007 TH446 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341538 2007 TZ446 10/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
341539 2007 TE449 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341540 2007 TA451 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341541 2007 TL452 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341542 2007 TN452 09/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341543 2007 TA453 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
341544 2007 UC1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
341545 2007 UF3 17/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
341546 2007 UG3 17/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
341547 2007 UV4 17/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,3 km MPC · JPL
341548 2007 UW4 17/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,1 km MPC · JPL
341549 2007 UX7 16/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
341550 2007 UC8 16/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
341551 2007 UN11 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341552 2007 UM21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341553 2007 UZ21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341554 2007 UK22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341555 2007 UZ22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
341556 2007 UX23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341557 2007 UD24 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
341558 2007 UZ24 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
341559 2007 UU25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341560 2007 UQ33 16/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
341561 2007 US36 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
341562 2007 UE39 20/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
341563 2007 UG40 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341564 2007 UH43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341565 2007 UR43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341566 2007 UJ46 20/10/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
341567 2007 UP48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341568 2007 UC49 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
341569 2007 UG51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
341570 2007 UJ54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341571 2007 UP55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341572 2007 UW55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341573 2007 UM57 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
341574 2007 UN57 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
341575 2007 UJ60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341576 2007 UH61 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
341577 2007 UU61 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341578 2007 UB63 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341579 2007 UA67 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341580 2007 UE77 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
341581 2007 UN77 31/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
341582 2007 UJ81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341583 2007 UP82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341584 2007 UY82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341585 2007 UZ85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341586 2007 UL87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341587 2007 UT88 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341588 2007 UB89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
341589 2007 UJ89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
341590 2007 UM90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
341591 2007 UF94 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
341592 2007 UH97 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341593 2007 UH98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341594 2007 UP98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341595 2007 UX98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
341596 2007 UA99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341597 2007 UH99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341598 2007 UT100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341599 2007 UC104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
341600 2007 UT105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL