Danh sách tiểu hành tinh/341301–341400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341301 2007 RJ320 13/09/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
341302 2007 RA322 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
341303 2007 RF323 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
341304 2007 RF324 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
341305 2007 RL324 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341306 2007 RQ324 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341307 2007 RZ324 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341308 2007 SN1 18/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
341309 2007 SW3 16/09/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
341310 2007 ST7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
341311 2007 SL15 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
341312 2007 ST19 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341313 2007 SW19 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341314 2007 SC20 19/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341315 2007 SB21 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341316 2007 SR21 18/09/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
341317 Weisshaidinger 2007 TE 01/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 1,6 km MPC · JPL
341318 2007 TQ1 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341319 2007 TL4 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
341320 2007 TP4 06/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
341321 2007 TK14 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 2,5 km MPC · JPL
341322 2007 TM14 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
341323 2007 TO16 08/10/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
341324 2007 TA17 07/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,7 km MPC · JPL
341325 2007 TN20 08/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
341326 2007 TD23 06/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
341327 2007 TF26 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
341328 2007 TD28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341329 2007 TZ30 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341330 2007 TK33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341331 2007 TA34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341332 2007 TD34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341333 2007 TV34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341334 2007 TW35 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
341335 2007 TZ35 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341336 2007 TU36 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
341337 2007 TY37 04/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341338 2007 TC39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341339 2007 TW40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
341340 2007 TZ40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
341341 2007 TG43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341342 2007 TQ44 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
341343 2007 TD45 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341344 2007 TM46 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
341345 2007 TF47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341346 2007 TN47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341347 2007 TW49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341348 2007 TC51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341349 2007 TR51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341350 2007 TK53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
341351 2007 TZ53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341352 2007 TT58 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341353 2007 TJ59 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341354 2007 TS59 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341355 2007 TF60 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341356 2007 TW62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
341357 2007 TZ64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341358 2007 TS66 11/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
341359 Gregneumann 2007 TV69 14/10/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 2,0 km MPC · JPL
341360 2007 TB71 13/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,3 km MPC · JPL
341361 2007 TP73 07/10/2007 Antares ARO 1,4 km MPC · JPL
341362 2007 TD78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341363 2007 TU84 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341364 2007 TE86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341365 2007 TB87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
341366 2007 TJ93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341367 2007 TQ93 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
341368 2007 TT94 07/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
341369 2007 TU95 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341370 2007 TC101 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
341371 2007 TD101 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
341372 2007 TA107 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
341373 2007 TR107 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
341374 2007 TB108 06/10/2007 La Cañada J. Lacruz 2,2 km MPC · JPL
341375 2007 TW108 07/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341376 2007 TD113 08/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341377 2007 TX115 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
341378 2007 TH119 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341379 2007 TW120 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341380 2007 TZ120 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
341381 2007 TJ121 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341382 2007 TA123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341383 2007 TL123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341384 2007 TB124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341385 2007 TH126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341386 2007 TS126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
341387 2007 TA127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341388 2007 TO128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341389 2007 TP129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341390 2007 TY130 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341391 2007 TV131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341392 2007 TA134 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
341393 2007 TN137 08/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
341394 2007 TO138 09/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
341395 2007 TB140 09/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341396 2007 TY140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341397 2007 TB144 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
341398 2007 TC151 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
341399 2007 TP152 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
341400 2007 TD158 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL