Danh sách tiểu hành tinh/339401–339500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339401 2005 CD12 01/02/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
339402 2005 CO13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
339403 2005 CL14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
339404 2005 CG24 02/02/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
339405 2005 CN24 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
339406 2005 CA35 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339407 2005 CX49 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
339408 2005 CD50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
339409 2005 CX52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339410 2005 CY56 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
339411 2005 CQ57 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
339412 2005 CP58 02/02/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
339413 2005 CB63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
339414 2005 CA65 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
339415 2005 CF65 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
339416 2005 CJ70 08/02/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,1 km MPC · JPL
339417 2005 EC3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339418 2005 EH7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
339419 2005 EL7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
339420 2005 EU26 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
339421 2005 EQ31 02/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
339422 2005 EM37 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
339423 2005 EX45 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
339424 2005 EM60 04/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
339425 2005 EB67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
339426 2005 ET79 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
339427 2005 EZ81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
339428 2005 EQ82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
339429 2005 ER83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
339430 2005 EY84 04/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
339431 2005 EK85 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
339432 2005 EQ86 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
339433 2005 ED88 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
339434 2005 EB93 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
339435 2005 EN93 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
339436 2005 EB100 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
339437 2005 EC130 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
339438 2005 EA133 09/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
339439 2005 EP147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
339440 2005 EK152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
339441 2005 EE154 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
339442 2005 EX155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
339443 2005 ET158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
339444 2005 EH160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
339445 2005 EA163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
339446 2005 EF168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
339447 2005 EN179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339448 2005 EO187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
339449 2005 ER189 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339450 2005 ED193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
339451 2005 EF193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
339452 2005 ET193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
339453 2005 EH194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
339454 2005 EM195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
339455 2005 EV197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
339456 2005 EC198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
339457 2005 EG202 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
339458 2005 EW206 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
339459 2005 EZ209 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
339460 2005 EP210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
339461 2005 EC219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
339462 2005 EN222 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
339463 2005 EZ227 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
339464 2005 EL231 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
339465 2005 EY239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
339466 2005 EU242 11/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
339467 2005 EW243 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
339468 2005 EX243 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
339469 2005 EX245 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
339470 2005 EC250 14/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
339471 2005 EU252 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
339472 2005 EG258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
339473 2005 EU262 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
339474 2005 EB283 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
339475 2005 EK287 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
339476 2005 EA295 12/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
339477 2005 ET304 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
339478 2005 EU315 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339479 2005 EN316 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
339480 2005 EQ321 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
339481 2005 EA327 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
339482 2005 FB3 21/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
339483 2005 FQ3 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
339484 2005 FH5 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
339485 2005 GQ2 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
339486 Raimeux 2005 GV9 03/04/2005 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
339487 2005 GK10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
339488 2005 GV10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
339489 2005 GG13 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
339490 2005 GR14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
339491 2005 GC20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
339492 2005 GQ21 04/04/2005 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
339493 2005 GE25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
339494 2005 GR34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
339495 2005 GW34 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
339496 2005 GZ35 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
339497 2005 GD36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
339498 2005 GC40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
339499 2005 GA49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
339500 2005 GT52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL