Danh sách tiểu hành tinh/339301–339400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339301 2004 XR73 11/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
339302 2004 XE74 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339303 2004 XZ77 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
339304 2004 XE78 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
339305 2004 XL78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339306 2004 XV83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339307 2004 XL88 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339308 2004 XP91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339309 2004 XZ95 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339310 2004 XY99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
339311 2004 XQ100 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339312 2004 XU101 09/12/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
339313 2004 XD103 14/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
339314 2004 XU105 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339315 2004 XW107 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
339316 2004 XW108 12/12/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
339317 2004 XF111 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
339318 2004 XA112 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339319 2004 XL112 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
339320 2004 XS115 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
339321 2004 XZ118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
339322 2004 XG122 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339323 2004 XG127 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
339324 2004 XA132 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
339325 2004 XC135 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
339326 2004 XV142 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339327 2004 XS143 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339328 2004 XY164 01/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
339329 2004 XS165 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
339330 2004 XH174 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
339331 2004 XZ175 11/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
339332 2004 XO180 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339333 2004 XF181 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339334 2004 XW183 09/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
339335 2004 YL4 17/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339336 2004 YE5 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
339337 2004 YE21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
339338 2004 YG31 18/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339339 2004 YH31 18/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
339340 2004 YS31 19/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
339341 2004 YL32 21/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
339342 2005 AE1 01/01/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
339343 2005 AK4 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
339344 2005 AZ4 06/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
339345 2005 AB5 06/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
339346 2005 AK6 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
339347 2005 AU6 06/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
339348 2005 AV6 06/01/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
339349 2005 AW6 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
339350 2005 AD8 06/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
339351 2005 AH10 08/01/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,5 km MPC · JPL
339352 2005 AF14 07/01/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
339353 2005 AJ15 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
339354 2005 AY22 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
339355 2005 AG26 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
339356 2005 AA30 09/01/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
339357 2005 AV30 09/01/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
339358 2005 AV32 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
339359 2005 AO33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339360 2005 AF37 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
339361 2005 AB40 15/01/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
339362 2005 AC42 15/01/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
339363 2005 AL43 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
339364 2005 AE44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
339365 2005 AF44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339366 2005 AG44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
339367 2005 AJ45 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
339368 2005 AG46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
339369 2005 AD51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
339370 2005 AE56 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
339371 2005 AV56 15/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
339372 2005 AJ59 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
339373 2005 AZ59 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
339374 2005 AJ64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339375 2005 AO64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339376 2005 AF66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
339377 2005 AW67 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
339378 2005 AY68 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
339379 2005 AZ68 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
339380 2005 AR76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
339381 2005 AK78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
339382 2005 AW78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
339383 2005 AC79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339384 2005 BZ1 18/01/2005 Wrightwood J. W. Young 1,9 km MPC · JPL
339385 2005 BU2 19/01/2005 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
339386 2005 BL6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339387 2005 BP8 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
339388 2005 BY8 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
339389 2005 BB13 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
339390 2005 BL16 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
339391 2005 BC21 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
339392 2005 BA24 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
339393 2005 BT27 31/01/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
339394 2005 BN28 31/01/2005 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
339395 2005 BA48 16/01/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,9 km MPC · JPL
339396 2005 BO48 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339397 2005 BE49 16/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
339398 2005 CC1 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
339399 2005 CS3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
339400 2005 CS10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL