Danh sách tiểu hành tinh/339201–339300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339201 2004 TK226 12/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
339202 2004 TK232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
339203 2004 TN245 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
339204 2004 TB246 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339205 2004 TK258 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339206 2004 TP260 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339207 2004 TP265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339208 2004 TM266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339209 2004 TT269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339210 2004 TK272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339211 2004 TN272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339212 2004 TN274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
339213 2004 TQ274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339214 2004 TT275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
339215 2004 TH276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339216 2004 TT287 09/10/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
339217 2004 TB288 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339218 2004 TH299 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
339219 2004 TV300 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
339220 2004 TW308 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
339221 2004 TD322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339222 2004 TC324 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339223 Stongemorin 2004 TN325 13/10/2004 Jarnac Jarnac Obs. 820 m MPC · JPL
339224 2004 TD326 14/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
339225 2004 TD327 14/10/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
339226 2004 TE331 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339227 2004 TE342 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
339228 2004 TD347 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339229 2004 TD367 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339230 2004 TW367 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339231 2004 TO369 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339232 2004 UD 16/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339233 2004 UG 16/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
339234 2004 UF6 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339235 2004 UH9 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339236 2004 UK9 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339237 2004 UT9 25/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339238 2004 VG1 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
339239 2004 VU6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
339240 2004 VS15 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339241 2004 VS16 05/11/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
339242 2004 VW17 03/11/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
339243 2004 VL19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339244 2004 VX20 04/11/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
339245 2004 VK21 04/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
339246 2004 VU23 05/11/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
339247 2004 VH24 06/11/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
339248 2004 VH30 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339249 2004 VV38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339250 2004 VJ50 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
339251 2004 VH53 05/11/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
339252 2004 VB54 03/11/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
339253 2004 VN54 04/11/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
339254 2004 VN55 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
339255 2004 VJ57 05/11/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
339256 2004 VF59 09/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
339257 2004 VZ59 09/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
339258 2004 VQ64 09/11/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
339259 2004 VG66 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339260 2004 VC70 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339261 2004 VX74 11/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
339262 2004 VF75 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
339263 2004 VS88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339264 2004 VW89 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339265 2004 VS90 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
339266 2004 VD91 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
339267 2004 VJ91 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
339268 2004 VN91 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
339269 2004 WG3 17/11/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
339270 2004 WH6 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339271 2004 WX9 30/11/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
339272 2004 WY10 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
339273 2004 XS2 02/12/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
339274 2004 XB3 02/12/2004 Antares ARO 1,4 km MPC · JPL
339275 2004 XD7 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339276 2004 XV8 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
339277 2004 XS9 02/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
339278 2004 XR10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339279 2004 XU10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
339280 2004 XQ14 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
339281 2004 XQ15 09/12/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
339282 2004 XJ17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
339283 2004 XB18 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
339284 2004 XT18 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
339285 2004 XD20 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339286 2004 XQ21 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
339287 2004 XT23 09/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
339288 2004 XK25 09/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
339289 2004 XY25 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339290 2004 XD28 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
339291 2004 XW29 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339292 2004 XA41 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339293 2004 XT42 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
339294 2004 XT44 02/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
339295 2004 XT52 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
339296 2004 XB59 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339297 2004 XK63 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
339298 2004 XV68 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
339299 2004 XH69 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
339300 2004 XK70 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL