Danh sách tiểu hành tinh/330901–331000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330901 2009 SH53 17/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
330902 2009 SR56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330903 2009 SG66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330904 2009 SR66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330905 2009 SE67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
330906 2009 SX73 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330907 2009 SP74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330908 2009 SX74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330909 2009 SC75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
330910 2009 SD77 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330911 2009 SG88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330912 2009 SQ92 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
330913 2009 SX92 18/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
330914 2009 SW96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
330915 2009 SN102 20/09/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
330916 2009 SS102 23/09/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 2,5 km MPC · JPL
330917 2009 SH104 26/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
330918 2009 SA108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
330919 2009 SC108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
330920 2009 SY125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330921 2009 SP131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
330922 2009 SY132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330923 2009 SV137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330924 2009 SL154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330925 2009 SW161 21/09/2009 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
330926 2009 SD177 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330927 2009 SG187 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
330928 2009 SB188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330929 2009 SU191 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
330930 2009 SL201 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
330931 2009 SH202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
330932 2009 SG213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330933 2009 SS213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330934 Natevanwey 2009 SX228 26/09/2009 LightBuckets S. Cullen 1,6 km MPC · JPL
330935 2009 SQ229 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330936 2009 SB230 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
330937 2009 SF231 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
330938 2009 SP233 21/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
330939 2009 SP234 16/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
330940 2009 SW236 16/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
330941 2009 SY238 16/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
330942 2009 SL244 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330943 2009 SC267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
330944 2009 SY274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330945 2009 SX276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330946 2009 SC278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
330947 2009 SG279 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
330948 2009 SH283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
330949 2009 SG284 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
330950 2009 SR293 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330951 2009 SW293 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330952 2009 SD306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
330953 2009 SL329 16/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
330954 2009 SW329 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330955 2009 SF338 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
330956 2009 SO339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
330957 2009 SF340 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330958 2009 SK341 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
330959 2009 SA344 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330960 2009 SP344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330961 2009 SR344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330962 2009 SV345 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
330963 2009 SX345 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
330964 2009 SF346 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330965 2009 SL347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
330966 2009 SB349 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
330967 2009 SK349 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330968 2009 SX353 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
330969 2009 SM357 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
330970 2009 SP357 24/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
330971 2009 SB358 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
330972 2009 TC1 10/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 820 m MPC · JPL
330973 2009 TH1 10/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
330974 2009 TR1 08/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
330975 2009 TL6 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
330976 2009 TY10 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
330977 2009 TY11 14/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
330978 2009 TR13 13/10/2009 Weihai Shandong University Obs. 1,9 km MPC · JPL
330979 2009 TV15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
330980 2009 TD21 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330981 2009 TQ22 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
330982 2009 TX26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
330983 2009 TV35 14/10/2009 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
330984 2009 TH41 14/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
330985 2009 TB46 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
330986 2009 TQ47 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
330987 2009 UH11 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330988 2009 UT12 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
330989 2009 UX24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
330990 2009 UY24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
330991 2009 UU25 21/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
330992 2009 UM27 21/10/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
330993 2009 UF28 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
330994 2009 UH28 22/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
330995 2009 UH32 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
330996 2009 UT33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
330997 2009 UJ35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330998 2009 UC37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
330999 2009 UJ46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
331000 2009 UV46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also