Danh sách tiểu hành tinh/329201–329300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
329201 2012 DM48 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
329202 2012 DA49 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
329203 2012 DE49 18/05/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
329204 2012 DL49 07/01/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
329205 2012 DV52 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329206 2012 DN53 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
329207 2012 DT54 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329208 2012 DX55 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
329209 2012 DW57 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
329210 2012 DF58 02/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
329211 2012 DO59 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
329212 2012 DN61 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
329213 2012 DT73 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
329214 2012 DT75 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329215 2012 DK76 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
329216 2012 DV76 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329217 2012 DM77 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
329218 2012 DS77 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329219 2012 DX81 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329220 2012 DY81 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
329221 2012 DX82 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
329222 2012 DP83 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
329223 2012 DV83 28/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329224 2012 DK86 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
329225 2012 EU2 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329226 2012 EK3 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
329227 2012 EL3 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329228 2012 EM3 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329229 2012 EJ4 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
329230 2012 EN4 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
329231 2012 EZ5 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
329232 2012 EW6 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
329233 2012 EE11 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329234 2012 ET11 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
329235 2012 EQ12 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329236 2012 FH10 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
329237 2012 FG14 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329238 2012 FZ22 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
329239 2012 FL36 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
329240 2012 FZ36 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329241 2012 FT56 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
329242 4564 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
329243 4063 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
329244 1992 UA 18/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
329245 1995 FP1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329246 1995 FN14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
329247 1995 OY9 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329248 1995 QQ6 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329249 1995 US9 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
329250 1995 UL36 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
329251 1995 UU59 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
329252 1995 VQ10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
329253 1996 MU 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
329254 1996 XB30 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
329255 1997 TN1 03/10/1997 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
329256 1997 WZ10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
329257 1998 KC 16/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329258 1998 RN10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
329259 1998 RW14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
329260 1998 SY40 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
329261 1998 SW123 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329262 1998 UF1 19/10/1998 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
329263 1998 VB50 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329264 1999 CL123 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
329265 1999 QZ 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
329266 1999 RK131 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
329267 1999 RQ153 09/09/1999 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
329268 1999 RC235 08/09/1999 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
329269 1999 SQ14 29/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
329270 1999 TH33 04/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
329271 1999 TH125 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
329272 1999 TP178 10/10/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
329273 1999 TZ221 01/10/1999 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
329274 1999 TO256 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329275 1999 VP6 05/11/1999 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
329276 1999 VF40 15/11/1999 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
329277 1999 VR46 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
329278 1999 VA107 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329279 1999 VD117 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
329280 1999 VD141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
329281 1999 VQ172 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
329282 1999 WZ5 30/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
329283 1999 XQ261 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329284 2000 CM106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
329285 2000 CU106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
329286 2000 DA67 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329287 2000 DJ91 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
329288 2000 ES2 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
329289 2000 FR4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
329290 2000 HT3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
329291 2000 JB6 02/05/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
329292 2000 LK16 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
329293 2000 NF19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
329294 2000 QP36 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
329295 2000 QQ184 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
329296 2000 QF199 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
329297 2000 QW213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
329298 2000 RM 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
329299 2000 RB37 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
329300 2000 RR57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL