Danh sách tiểu hành tinh/327101–327200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327101 2004 XS179 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
327102 2004 XF186 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
327103 2005 AT12 06/01/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
327104 2005 AH48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
327105 2005 AT55 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
327106 2005 AC68 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
327107 2005 AA69 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
327108 2005 BC27 20/01/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
327109 2005 CP1 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327110 2005 CY13 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
327111 2005 CH44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
327112 2005 CZ46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327113 2005 CG65 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327114 2005 EV7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327115 2005 EM27 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
327116 2005 ES55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
327117 2005 EH63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
327118 2005 EW65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
327119 2005 EN80 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
327120 2005 EF91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327121 2005 EB115 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
327122 2005 EL137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
327123 2005 EW141 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
327124 2005 ER144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
327125 2005 EQ145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
327126 2005 ER148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327127 2005 EY148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327128 2005 EM150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327129 2005 EW150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
327130 2005 EL151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
327131 2005 EO164 11/03/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
327132 2005 EJ181 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
327133 2005 EB185 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
327134 2005 EN186 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
327135 2005 EA195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
327136 2005 EV195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327137 2005 EV206 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
327138 2005 EJ213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
327139 2005 ES213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
327140 2005 EE224 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
327141 2005 EC249 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
327142 2005 EJ257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
327143 2005 ET262 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
327144 2005 EW264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
327145 2005 GB9 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
327146 2005 GA26 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
327147 2005 GM33 04/04/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
327148 2005 GF45 05/04/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
327149 2005 GW48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
327150 2005 GS57 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
327151 2005 GX71 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
327152 2005 GM84 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
327153 2005 GO84 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327154 2005 GW96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
327155 2005 GJ100 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
327156 2005 GT113 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
327157 2005 GP126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
327158 2005 GK127 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
327159 2005 GO163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
327160 2005 GF167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
327161 2005 HZ 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
327162 2005 HJ5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327163 2005 JC2 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327164 2005 JX2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327165 2005 JC16 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
327166 2005 JR38 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327167 2005 JM47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
327168 2005 JG59 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
327169 2005 JE81 11/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
327170 2005 JM84 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
327171 2005 JN85 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
327172 2005 JC89 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
327173 2005 JQ105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
327174 2005 JJ120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327175 2005 JJ121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327176 2005 JP127 12/05/2005 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
327177 2005 JJ185 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
327178 2005 KD8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
327179 2005 KF13 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
327180 2005 LH5 02/06/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
327181 2005 LH23 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327182 2005 LN26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
327183 2005 LF32 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327184 2005 LF40 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
327185 2005 LZ41 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
327186 2005 LC42 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
327187 2005 LF53 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
327188 2005 MQ5 27/06/2005 Junk Bond D. Healy 1,1 km MPC · JPL
327189 2005 MA7 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
327190 2005 MY7 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327191 2005 MD12 28/06/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
327192 2005 MH22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327193 2005 MQ28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327194 2005 MG30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327195 2005 MU30 29/06/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
327196 2005 MR33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327197 2005 MC39 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327198 2005 MA54 20/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
327199 2005 NQ 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
327200 2005 NV7 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL