Danh sách tiểu hành tinh/325201–325300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325201 2008 FE131 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
325202 2008 FX133 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325203 2008 FP134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325204 2008 FT136 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325205 2008 FE137 30/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
325206 2008 FF137 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325207 2008 FG137 30/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
325208 2008 FM137 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325209 2008 GS4 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325210 2008 GM6 09/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325211 2008 GF9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325212 2008 GT9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325213 2008 GX9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325214 2008 GQ15 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325215 2008 GQ17 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325216 2008 GQ18 04/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
325217 2008 GF20 08/04/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
325218 2008 GZ20 10/04/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
325219 2008 GT21 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325220 2008 GO29 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325221 2008 GT30 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325222 2008 GS32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325223 2008 GQ37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325224 2008 GK38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325225 2008 GO38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
325226 2008 GD39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325227 2008 GJ40 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
325228 2008 GD41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325229 2008 GE43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
325230 2008 GJ43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325231 2008 GD46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325232 2008 GD49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325233 2008 GU52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325234 2008 GX57 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325235 2008 GT62 05/04/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
325236 2008 GF64 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325237 2008 GV64 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325238 2008 GK67 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325239 2008 GC68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325240 2008 GG68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
325241 2008 GU69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
325242 2008 GQ70 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
325243 2008 GY71 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325244 2008 GB74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325245 2008 GO74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325246 2008 GU76 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325247 2008 GZ78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
325248 2008 GF80 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325249 2008 GN81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325250 2008 GK83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325251 2008 GJ85 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325252 2008 GB90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
325253 2008 GY90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325254 2008 GK91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
325255 2008 GP96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325256 2008 GL97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325257 2008 GH98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325258 2008 GA99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
325259 2008 GC99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
325260 2008 GC103 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325261 2008 GO106 11/04/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
325262 2008 GP109 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325263 2008 GX109 13/04/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,3 km MPC · JPL
325264 2008 GZ109 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325265 2008 GQ113 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325266 2008 GR114 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
325267 2008 GC115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325268 2008 GG117 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325269 2008 GL118 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325270 2008 GE120 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
325271 2008 GO120 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
325272 2008 GY121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325273 2008 GH128 09/04/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
325274 2008 GV129 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325275 2008 GY130 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325276 2008 GA131 07/04/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
325277 2008 GE131 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325278 2008 GQ132 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325279 2008 GC133 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325280 2008 GB134 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325281 2008 GA137 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325282 2008 GU137 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325283 2008 GS138 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325284 2008 GO141 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325285 2008 GX144 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325286 2008 GB145 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325287 2008 HQ6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325288 2008 HS8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325289 2008 HC12 24/04/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
325290 2008 HH13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325291 2008 HB15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325292 2008 HO15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325293 2008 HU16 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325294 2008 HX23 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
325295 2008 HW27 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325296 2008 HU28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325297 2008 HF34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325298 2008 HD35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325299 2008 HM35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325300 2008 HY35 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL