Danh sách tiểu hành tinh/326201–326300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326201 2012 CS17 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326202 2012 CW18 07/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
326203 2012 CW20 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326204 2012 CG21 18/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
326205 2012 CK21 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
326206 2012 CN21 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
326207 2012 CH25 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326208 2012 CP28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
326209 2012 CL35 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
326210 2012 CG37 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
326211 2012 CP38 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
326212 2012 CC39 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
326213 2012 CJ39 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
326214 2012 CM39 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
326215 2012 CA41 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
326216 2012 CC42 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326217 2012 CK42 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
326218 2012 CX43 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326219 2012 CM44 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
326220 2012 CM47 14/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
326221 2012 CD50 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
326222 2012 CQ50 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326223 2012 DH1 25/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326224 2012 DL5 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
326225 2012 DW5 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
326226 2012 DR6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
326227 2012 DZ6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
326228 2012 DQ7 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
326229 2012 DY7 24/08/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
326230 2012 DE8 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326231 2012 DS8 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326232 2012 DS9 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
326233 2012 DD17 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
326234 2012 DK17 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
326235 2012 DO18 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
326236 2012 DC20 09/01/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
326237 2012 DG20 19/09/1998 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
326238 2012 DN20 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
326239 2012 DT20 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
326240 2012 DB21 06/02/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
326241 2012 DG21 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
326242 2012 DS21 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326243 2012 DT21 03/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326244 2012 DN24 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
326245 2012 DG25 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
326246 2012 DL25 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
326247 2012 DS25 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
326248 2012 DB26 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
326249 2012 DM26 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
326250 2012 DC27 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
326251 2012 DU36 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326252 2012 DC41 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
326253 2012 DF42 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
326254 2012 DD43 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
326255 2012 DN48 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
326256 2012 DK53 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
326257 2012 DK56 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
326258 2012 DV59 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
326259 2012 DO66 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
326260 2012 DE67 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
326261 2012 DZ75 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
326262 2012 EP1 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
326263 2741 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
326264 3488 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
326265 3494 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 790 m MPC · JPL
326266 5087 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
326267 1993 BG8 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
326268 1993 TT2 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
326269 1994 LL4 03/06/1994 La Silla H. Debehogne 1,8 km MPC · JPL
326270 1994 SO7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
326271 1995 BK14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
326272 1995 BG15 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
326273 1995 DP7 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
326274 1995 QM14 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
326275 1995 SR34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
326276 1995 SE43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
326277 1995 WS28 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
326278 1996 GA16 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
326279 1996 RE7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
326280 1996 TU27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
326281 1996 VT11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326282 1996 VN25 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
326283 1996 VZ25 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
326284 1996 XX3 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
326285 1996 XZ7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
326286 1997 SO30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
326287 1997 UB6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
326288 1997 UQ9 30/10/1997 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
326289 1997 WY6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
326290 Akhenaten 1998 HE3 21/04/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 160 m MPC · JPL
326291 1998 HM3 21/04/1998 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
326292 1998 HR3 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326293 1998 MH6 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326294 1998 RE31 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326295 1998 RU31 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
326296 1998 SC44 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
326297 1998 SQ51 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
326298 1998 SW56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
326299 1998 SN172 19/09/1998 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
326300 1998 TL14 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL