Danh sách tiểu hành tinh/325101–325200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325101 2008 DY87 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
325102 2008 EY5 04/03/2008 Siding Spring SSS 360 m MPC · JPL
325103 2008 EQ11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325104 2008 EZ15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325105 2008 EJ20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325106 2008 EV29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325107 2008 EL33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325108 2008 EQ33 07/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
325109 2008 EY33 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
325110 2008 EZ41 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325111 2008 EQ43 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325112 2008 EM44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
325113 2008 ER44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325114 2008 EH45 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
325115 2008 EX47 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325116 2008 EG48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325117 2008 EK50 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
325118 2008 EA64 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325119 2008 EQ66 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325120 2008 EB68 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
325121 2008 EA71 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
325122 2008 ES81 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325123 2008 EH86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325124 2008 EM100 11/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
325125 2008 EE110 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
325126 2008 EM113 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
325127 2008 EL119 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325128 2008 EQ119 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325129 2008 EN122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
325130 2008 EO123 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325131 2008 EC127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
325132 2008 EX129 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325133 2008 EO139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325134 2008 EQ143 14/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
325135 2008 EK146 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
325136 Zhongnanshan 2008 ED149 02/03/2008 XuYi PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
325137 2008 EL149 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325138 2008 ED150 07/03/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
325139 2008 ET150 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325140 2008 EE152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325141 2008 EJ152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325142 2008 EQ153 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325143 2008 ET154 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325144 2008 EL156 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325145 2008 ED157 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325146 2008 EZ158 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
325147 2008 EX165 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
325148 2008 EE166 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325149 2008 EP166 06/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
325150 2008 EE167 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325151 2008 EB169 14/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
325152 2008 EC169 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
325153 2008 FS3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325154 2008 FQ4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325155 2008 FC10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325156 2008 FO13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325157 2008 FO14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
325158 2008 FW19 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
325159 2008 FD20 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325160 2008 FM22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325161 2008 FL24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325162 2008 FW26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325163 2008 FN37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325164 2008 FH38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
325165 2008 FJ42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325166 2008 FS46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
325167 2008 FL49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
325168 2008 FS49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
325169 2008 FZ50 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325170 2008 FC51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325171 2008 FP54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325172 2008 FX54 22/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
325173 2008 FY54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325174 2008 FC56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325175 2008 FL63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325176 2008 FX64 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325177 2008 FG66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325178 2008 FR68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325179 2008 FT69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325180 2008 FH75 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
325181 2008 FT76 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325182 2008 FJ77 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
325183 2008 FC84 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325184 2008 FT88 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325185 2008 FF89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
325186 2008 FG89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
325187 2008 FC94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
325188 2008 FR96 29/03/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
325189 2008 FC97 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
325190 2008 FE103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325191 2008 FL104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325192 2008 FP106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325193 2008 FK108 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325194 2008 FT111 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325195 2008 FY111 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
325196 2008 FY113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325197 2008 FX118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
325198 2008 FH120 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
325199 2008 FA125 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325200 2008 FA129 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL